Hafız Kemal Batanay'ın Besteli Mevlidi

Mehmet ÖNCEL
2020 Trabzon ilahiyat dergisi  
İntihal: Bu makale, iThenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir. Plagiarism: This article has been scanned by iThenticate. No plagiarism detected. web: http://dergipark.gov.tr/tid mailto: Öz İslâm sanatlarının hemen hemen her sahasında kendisine hususi bir yer bulan mevlid, toplumu bir arada tutan mühim geleneklerden birisidir. Bu çalışmanın konusu XIX. yüzyılın sonlarında doğmuş XX. yüzyılın son dönemlerine kadar yaşamış dinî mûsiki sahasına önemli katkıları olmuş Hâfız
more » ... ları olmuş Hâfız Kemal Batanay'ın hayatı, mûsikişinaslığı ve 1956 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nin açmış olduğu yarışmaya isnaden bestelemiş olduğu mevlidin ilk bahrinin notasyonu ve makam tahlili hakkındadır. Gerek mûsiki gerekse edebî sahada mevlidin tanımı ve tarihçesine dair akademik pek çok çalışma yapılmıştır. Bu sebepten ötürü mevlidin tanımı, tarihçesi hakkındaki bilgiler ilgili çalışmalara havale edilmiştir. Makalenin ana hedefi hakkında akademik çalışma yapılmayan bu besteli mevlidin tanıtılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ile kaleme alınan bu çalışmada öncelikle veriler tarama yöntemi ile ele alınmıştır. Elde edilen içerikler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Hâfız Kemal'e ait besteli mevlidin ilk bahrinin notasyonu Finale 2014 nota yazım programı ile yazılmıştır. İlgili bahrin makam tahlili Arel-Ezgi sistemine göre irdelenmiştir. Abstract Mawlid, which has a special place in almost every field of Islamic arts, is one of the important traditions that keeps the society together. The subject of this study is the life of Hāfiz Kemal Batanay living until in the late XX. century and making significant contributions to the religious music field, and is about his music life and the notation of the first section of the Mawlid, and the musical analysis of the bahr, which he composed for the contest opened by Yeni Istanbul newspaper in 1956. Many studies have been done on the definition and history of the mawlid. Therefore, information about mawlids has been referred to related studies.The main aim of the article is to introduce this composed-mawlid, which has not been studied academically before. In this study in order to make data analysis, scanning method is applied as one of the qualitative research methods. Additionally, the data have been analyzed with content analysis method. The notation of composed mawlid was written via the programme of Finale 2014. The musical analysis of the relevant bahr was examined according to the Arel-Ezgi system.
doi:10.33718/tid.712089 fatcat:pnoguzjbxzdbxdv7ja6w2terja