Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 69 DUYGUSAL ZEKÂ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA AN EMPIRICAL RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Kubilay Özyer, Assoc, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve, İdari Bilimler, Fakültesi İşletme, Öğr, Giresun Gör, Şebinkarahisar Üniversitesi, Bilimler Sosyal, Yüksekokulu Meslek, Yönetim (+2 others)
2015 unpublished
Özet: Bu çalışmada, duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında bir ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Gündelik yaşamda hem iş hayatında hem de iş hayatı dışındaki sosyal hayatta etkilerini gösteren bu faktörlerin (duygusal zekâ, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranış) birbirleri ile etkileşimi dikkate değerdir. Duygusal zekâyı ölçebilmek için Schutte ve arkadaşlarının (1998) hazırlamış oldukları anket, örgütsel bağlılığı ölçmek için Allen
more » ... e Meyer tarafından (1990) hazırlanan Örgütsel Bağlılık anketi, örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek için ise Bolat ve Bolat, (2008) tarafından bir takım çalışmalardan faydalanılarak geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Toplam 73 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucuna göre duygusal zekâ ile normatif bağlılık hariç diğer bağlılık türleri ve genel örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Genel örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutlarının duygusal zekâ ile arasında anlamlı ilişki görülmüştür. Abstract: In this study it has been investigated is there any relationship between emotional intelligence, organisational commitment and organizational citizenship behavior. In daily life these factors (emotinal intelligence, organisational commtiment and organizational citizenship behavior) are very effective in Professional life and also social life, thats why intraction between these variables are very important. To measure variables different scales are used. For emotinal intelligence Schutte et al. (1998), for organisatioanl commitment Allen and Meyer
fatcat:m64zmywzxrgebl3mbj75wq77z4