NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİsİ VE TOKSİKOLOJİst

ÖZKAZANÇ A. Nazım
1981 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
The Pharmacology and Toxicology of the Nitrofuran Derivatives. In this review was given the recent knowledges on the p1zarmacology and toxicology of the nitrofuran derivatives. The nitrofuran derivatives are a gr~up of syntet1zic drugs which possess antimicrobial activity. These derivatives are used in the prophylaxis and treatment in domestic animals deseases. The nitrofurans lIal)' in toxicity. The toxicity of nitrofuran derivatives are vel)' important in the veterinary medicine. Özet:
more » ... icine. Özet: Furanıu nitro deriveleriningüçlü antibakteriyel etkilerinin anlaşılmasından sonra, bu grupta yer alan ilaçlar tedavi. yönünden hekimlikte büyük ' bir ö'nem kazanmışlardır. Ayrıca uzun yıllar toksik etkilerden yoksun oldukları kabul edilen bu bileşiklerin, son yıllarda bu ilaçlarla teda~i edilen danalar ve kanatlılarda oluşturdukları bozukluklar ile ve özellikle kanama şeklinde görülen bozukluklar bu bileşiklerin toksik etkilerinden kuvvetli bir şekilde şüphe edilmesine neden olmuştur. Veteriner hekimliğincrC değişik hayvan türlerinde çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan nitrofuran derivelerinin farmakoloJisi ve toksikoloJisi hakkında bilgi verilmesinin yararlı olacağı düşünülerek bu yazı hazırlanmıştır.
doi:10.1501/vetfak_0000000920 fatcat:jj5oexgm3nbajjjmki6j5zueje