TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DE KORUYUCU AİLE SİSTEMİ

Lale İZCİ
2020 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Öz Toplumların hızlı değişimleri, sanayi ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, köyden kente göç, suç olgusunun daha görünür olması toplumun hemen her kurumda olumlu ve olumsuz etkilenmelerini de beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmalar toplumda yaşanan hızlı değişikliklerin toplumsal ilişkilerde ve aile ilişkilerinde çözülmeyi de beraberinde getirdiğini ortaya koymaktadır. Aile kurumunda meydana gelen çözülmeler; çocukların sevgi, özgüven, saygı ve bağlanma gibi duygularından yoksun
more » ... dan yoksun yetişmelerine, psiko-sosyal açıdan gelişim dönemlerini sağlıklı tamamlayamadan büyümelerine ve benlikleri örselenmiş bireyler olarak topluma katılmalarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra azımsanmayacak sayıda çocuk, dünyaya geldikleri aile ortamında biyolojik, sosyolojik ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı sürdürmeleri mümkün olmadığından, yetkili organlar tarafından gelişimlerini daha sağlıklı tamamlayabilecekleri kurumlarda korunma ve bakım altına alınmaktadırlar. Çocuk koruma alanında ülkelerin modern anlamda tercih ettikleri hizmet modeli ise günümüzde koruyucu aile yanında çocuklara sağlanan bakımdır. Dünyada koruyucu aile uygulamasını modern anlamda uygulayan ülkelerden biri İngiltere'dir. Türkiye'de ise çocuk koruma sistemi içerisinde, koruyucu aile uygulaması oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Bu makalenin amacı Türkiye'de koruyucu aile yanına yerleştirilecek çocukların tespit edilmesi, koruyucu ailelerin belirlenmesi veya koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların takip edilmesi gibi daha pek çok konuda iyileştirilmesi gereken sorunları tespit etmek ayrıca İngiltere'nin koruyucu aile uygulamalarının Türkiye'den farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu gerekçeyle Türkiye ve İngiltere'nin koruyucu aile uygulamaları literatür taraması yöntemiyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Korunmaya Muhtaç Çocuk, Koruyucu Aile, Türkiye ve İngiltere    COMPARISON OF FOSTER FAMILY SYSTEM IN TURKEY AND ENGLAND Abstract Rapid changes in societies, rapid advances in industry and technology, migration from village to city, more visible crime fact have brought about positive and negative effects in almost every society. Research shows that the rapid changes in society bring about a solution in social relations and family relations. Disintegration in the family institution causes children to grow up without feelings of love, self-esteem, respect and * Bu makale, yazar tarafından hazırlanmakta olan doktora tezinin ön çalışmasıdır. a Müdür Yrd., Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lale-ERÜSOSBİLDER L, 2020/3 CC: BY-NC-ND 4.0 attachment, to grow up without completing their psycho-social development period in a healthy way, and to involve in the society as individuals who are self-abused. In addition, since a considerable number of children are not able to maintain their biological, sociological and psychological development in the family environment in which they are born, they are protected and maintained by the competent bodies in institutions where they can complete their development more healthily. In the field of child protection, the service model preferred by countries in the modern sense is the care provided to children beside the foster family today. One of the countries that modernly applies foster family practice in the world is England. In the child protection system of Turkey, the foster family has a quite long history. The purpose of this article is to identify the children to be placed next to a foster family in Turkey, determination of foster families or foster children placed next to detect many problems that need to be improved housing, such as monitoring also reveals differences from Turkey, the UK's foster family. With this reason, the foster family from Turkey and England are discussed in comparison with literature methods.
doi:10.48070/erusosbilder.740035 fatcat:q56l4jd6cvdm3mguzcfmrkfy5q