Türkiye'de Politik Devir ve Devlet Borçları İlişkisi

Mehmet ELA
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Politik devir (iktidar değişimi), birçok sosyoekonomik ve mali faktörü etkilemektedir. Politik devrin etkilediği faktörlerden bir tanesi ise devlet borç göstergeleridir. Politik devir, devlet yönetimine hangi partinin geleceği konusunda belirsizliğe yol açtığından, devlet borçlarına ilişkin göstergelerle ilişkilidir. Bu açıdan, çalışmada politik devirle ilişkili dört devlet borç göstergesi belirlenmiştir. Bu göstergeler, borç düzeyi (genel devlet borcu/GSYİH), borç krizi (kriz yılları), borç
more » ... errüdü (temerrüt yılları) ve ülkenin kredibilitesinden (kredi notları) oluşmaktadır. Çalışmada grafiklerle desteklenen söylemsel bir yöntem benimsenmiş ve Türkiye için 1960-2019 yılları arasında, politik devir ve borç göstergeleri ilişkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; (i) Türkiye'de yoğun politik devrin yaşandığı dönemlerin ardından borç düzeyi artışa geçmektedir. Politik istikrarın görüldüğü dönemlerde ise borç düzeyleri düşmektedir. (ii) Türkiye'de yoğun politik devrin ardından borç krizi yaşanmakta, krizin ardından ise politik istikrar hüküm sürmektedir. Bu durum toplumun borç krizinin ardından siyasi istikrar istediği şeklinde yorumlanabilmektedir. (iii) Türkiye'de yoğun politik devrin yaşandığı yılların ardından temerrüt sayılarında artış görülmektedir. Temerrüt yıllarında veya temerrüdün ardından ise, nispeten siyasi istikrar yaşanmaktadır. (iv) Türkiye'de politik devir kredi derecelerini olumsuz etkilemektedir ancak etki sınırlıdır.
doi:10.26466/opus.702552 fatcat:sbjckf4h5ng5xb26dwjsgw4axq