Electronic structure and magnetism of SrFeAsF and Co-doped superconductor SrFe0.875Co0.125AsF

Liu Su, Li Bin, Wang Wei, Wang Jun, Liu Mei
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.4245 fatcat:c6awazkfdncrvczpleyqeacy4u