Modern approaches to increasing the efficiency of asynchronous motors
Сучасні підходи до підвищення ефективності роботи асинхронних двигунів

Ya.V. Opolsky, A.S. Vasura
2019 Optoelectronic Information-Power Technologies  
Вінницький національний технічний університет, 21021, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна Е-mail: < opolsky.yarik@gmail.com > Анотація. Розглянуто сучасні підходи до підвищення ефективності роботи асинхронних двигунів, проведено аналіз найбільш дієвих способів покращення експлуатаційних показників двигунів та прикладів реалізації. Ключові слова: електродвигун, асинхронний двигун, коефіцієнт корисної дії, частотний перетворювач, контролер-оптимізатор. Анотация. Рассмотрены современные
more » ... ды к повышению эффективности работы асинхронных двигателей, проведен анализ наиболее действенных способов улучшения эксплуатационных показателей двигателей и примеров реализации. Ключевые слова: электродвигатель, асинхронный двигатель, коэффициент полезного действия, частотный преобразователь, контролер-оптимизатор. Abstract. The main modern approaches to improving the efficiency and reliability of asynchronous motors are considered, a comparative analysis of the most effective methods for improving the efficiency of asynchronous motors and real examples fheir application has been carried out. ВСТУП Біля 70% усієї виробленої електроенергії споживається електродвигунами, які використовуються в різноманітному устаткуванні на промислових майданчиках усього світу. Існує широкий вибір з конструкцій двигунів різних типів та найбільш використовуваним є асинхронний двигун (АД) завдяки, насамперед, високій надійності в роботі та не значним експлуатаційним витратам. Коефіцієнт корисної дії АД вище, ніж у двигунів інших типів. Висока ефективність в поєднанні з простотою виготовлення та низькою ціною визначає безумовний пріоритет АД. На сьогодні вони застосовуються практично в усіх галузях промисловості, виробництва, сільського господарства тощо. АД є головними перетворювачами електричної енергії в механічну і саме вони значною мірою визначають рівень енергозбереження. Разом з тим, АД мають і певні недоліки. До них слід віднести: значний пусковий струм; недостатній пусковий момент; неузгодженість механічного моменту з механічним навантаженням, що призводить до лавиноподібного підвищення струму та надлишкових механічних перевантажень під час пуску; помітного зниження ККД в періоди пониженого навантаження; витрати енергій, які обумовлюються тертям рухомих елементів, перемагнічуванням магнітопроводу та осердя якоря в змінному магнітному полі та, в свою чергу, супроводжуються виділенням тепла, підсиленням шуму та вібрацій в процесі їх роботи, тощо. Подібні фактори значно понижують ефективність роботи АД [1]. Оптимізація ефективності використання АД може забезпечити суттєву реальну економію вартості робочого циклу на протязі всього терміну експлуатації двигуна [2]. Метою даної публікації є ознайомлення вітчизняних фахівців з можливими шляхами мінімізації енерговитрат, а відповідно, підвищення ККД, ефективності та надійності експлуатації асинхронних двигунів. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АД Розглянемо можливі варіанти підвищення ефективності роботи та покращення головних експлуатаційних показників АД. Перетворення енергії в АД, як і в інших електричних машинах, пов'язане з комплексом втрат енергій: механічних, магнітних та електричних. Оцінку таких втрат можна зробити завдяки аналізу окремих складових та, в кінцевому рахунку, коефіцієнта корисної дії двигуна. 3 © Я.В. ОПОЛЬСЬКИЙ, А.С. ВАСЮРА, 2018 ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ ОПОЛЬСЬКИЙ -бакалавр факультету комп'ютерних систем і автоматики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ ВАСЮРА -к.т.н., професор, професор кафедри АІВТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
doi:10.31649/1681-7893-2018-35-1-81-88 fatcat:ukksuuqfbjb2xdif6lilqxc6c4