Preparation and Characterization of NiZn Ferrite Thin Films by a Spray Pyrolysis Deposition Method

Akio TAKAYAMA, Kazumasa KONDO, Masayuki OKUYA, Shoji KANEKO
2002 Journal of the Ceramic Society of Japan  
doi:10.2109/jcersj.110.916 fatcat:xudxkjhomvgkrbytdvfnybw3ay