MÚZEUMI FELNİTTKÉPZÉS KÁVÉBAN OLDVA SAJTÓVAL CUKROZVA

Múzeumi Sajtókávéház
unpublished
Minek nevezzelek? Félcivil kulturális intézmény, fórum, rendezvény-sorozat, talán képzıdmény, mint a cseppkı : tudás lerakódása, 18 év alatt, csöppre csöpp a barlang mennyezetén, 18 év, 1990. októbere óta 972 együtt töltött óra, azaz 40,5 nap, ami mind bibliai szám-ként, mind, uram bocsá', valóságshow-s összezártságnak is elmegy, vagy gondol-junk bele, milyen fokon lehet nyelvet elsajátítani 972 óra alatt... Elég egymás megismerésére és továbbképzésre, állandó és állandóan változó tár-sakkal,
more » ... ltozatlan struktúrában. Nem a csoport-tagok, a keret állandó, a SK formája kötött. Formázza a valódi kávéházat, történetiségében pl. folytatója kíván lenni a XVIII. szá-zadi "beszélgetı ház"-nak, vagyis a német bürger Kaffe-nak, szemben a keleti pipás-házzal és a déli játékosházzal (kártya, biliárd). A bürger Kaffekban "komoly cseve-géssel, újságlapozgatással múlatták az idıt". Információcsere folyt, a szó korszerő értelmében! Büszkén vállalt mottónk-logónk Csokonai Vitéz Mihály két maliciózus sora kora pesti kávéházáról, ahol "...az ember locsog, pipál, ül vagy sétál / hörböl pergelt török babot szők kortyokkal". A tanulás, képzés alaptétele, a verbalitás, (locsogás), a kikapcsoló-dás-csoportépítés eszközei, az együttlét társasági típusa rögzıdött a verssorokban. Idézhetném Zsolt Bélát is, kávéház-teoretikust "Húzd ki magad, polgártárs...A kávé-ház a tied...négyszáz éves hagyomány, hogy elégedetlenkedsz...s mégis halálodig szenvedélyesen ragaszkodsz a törzsasztalodhoz és törzsedhez.". A törzsasztal, a törzs az élettér, az a társadalmi csoport, ahová a tagok tartoznak. A mi kávéházi te-rünk szervezi önmagát, embereket győjt, asztalok, mőtárgyak, produktumok köré szervezi ıket, különleges élettérré lesz. A felnıtt csoportok tipológiáját, szervezıdé-süket alapvetıen életterük definiálja. A rendszerváltó múzeumi társadalom hívta életre a SK-at mint kapcsolati kommu-nikációs lehetıséget, személyes, interaktív találkozókat sajtó és múzeum között! 1990. október 1-jén alakult a MNG kezdeményezésére, az akkori budavári kulturális intézmények, a BTM, az OSZK, a Legújabbkori Történeti Múzeum csatlakozásával, azzal a céllal, hogy tudományos, kiállítási, közönségkapcsolati tevékenységüket a sajtó számára hozzáférhetıvé tegyék. Az ismeretek átadása és győjtése alaptevé-kenységként fogalmazódott meg. Az újságírók összegyőjtik és feldolgozzák a helyben feltárt szellemi produkciót, alap-anyagként hasznosítják. A médiamonitoring szerint a sajtó 75-80%-os intenzitással foglalkozik a felkínált múzeumi témákkal. A Sajtókávéházat 18 éve a magyar múzeumok tartják fenn, éves tagdíjjal és folyama-tos szellemi munícióval. Hogy mennyire valódi kávéház-a spirituális mellett a kuliná-ris élvezeteknek is hódolunk, hisz nincs kávéház kávé nélkül. Két, érdekeiben hasonló, bár nem azonos fél konfrontálódik itt : a múzeumok kenik a vajas kenyeret, a sajtó pedig elfogyasztja azt. Bár, a vajaskenyér mindkét oldalán lehetnek azonos érdekek, melyek mentén a tu-dásközvetítés és-átvétel alakul...
fatcat:mdicrk7rr5awdmgz6rohs6xrqe