Modern Paradigm of Economic Activity of Youth in the Labor Market of Region
Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону

O. V. Shvets, International University of Business and Law
2020 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 8 '2020 www.business-inform.net УДК 331.5.024.5:331.526 JEL: J13; J21; J24; R23 СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ РЕГІОНУ 2020 ШВЕЦЬ О. В. УДК 331.5.024.5:331.526 JEL: J13; J21; J24; R23 Швець О. В. Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону У вирішенні структурних проблем зайнятості та безробіття, у реформуванні ринку праці та його сегментації, в усуненні нелегальної міграції та зменшенні частки неформальної економіки
more » ... льної економіки зацікавлені всі верстви населення, державні та міждержавні інституції. Тому не випадково багато науковців розглядають причини та проблеми глобальних змін у структурі зайнятості як чинник трансформації сучасних національних і міжнародного ринків праці. Пошук шляхів створення сприятливих умов для оптимального функціонування єдиного ринку праці є зараз однією з головних проблем у практичній діяльності міждержавних і наддержавних інституцій. У статті встановлено, що проблемним аспектом ефективного функціонування ринку праці молоді є дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Визначено фактори впливу на ринок праці молоді регіону, при цьому молодь за її складом структуровано на групи за різними ознаками (за віком, за місцем проживання, за напрямами діяльності тощо). Здійснено структурний розподіл молоді за економічною активністю. Сформовано базові чинники конкурентоспроможності молоді; з'ясовано загальні причини безробіття молоді на ринку праці регіону; визначено проблеми щодо статистики безробіття в Україні, які не дозволяють об'єктивно оцінювати реалії його рівня. Обґрунтовано основні напрями вирішення проблеми безробіття молоді в країні. Дослідження теоретичних підходів до регулювання регіонального ринку праці молоді дало змогу зробити певні узагальнення. Специфіку регулювання ринку праці молоді як об'єкта державного регулювання зумовлено особливостями молодої робочої сили: відсутністю досвіду роботи, професійною незрілістю, мобільністю, соціальним динамізмом, інноваційністю та ін. Визначено фактори впливу на стан ринку праці молоді: демографічні, економічні, соціально-трудові, освітні, інституційні тощо. Ключові слова: ринок праці молоді, зайнятість, структура зайнятості, економічна активність населення, безробіття, регулювання ринку праці, конкурентоспроможність молоді. Швець Олександр Вікторович -кандидат економічних наук, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права (вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37а, Херсон, 73039, Україна) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8619-7371 UDC 331.5.024.5:331.526 JEL: J13; J21; J24; R23 Shvets O. V. Modern Paradigm of Economic Activity of Youth in the Labor Market of Region All the strata of the population, both the State and the interstate institutions are interested in solving structural problems of employment and unemployment, reforming the labor market and its segmentation, eliminating illegal migration and reducing the share of the informal economy. Therefore, it is no coincidence that many scholars consider the causes and problems of global changes in the structure of employment as a factor in the transformation of modern national and international labor markets. Finding ways to create favorable conditions for the optimal functioning of the single labor market is now one of the main problems in the practice of both the interstate and the supranational institutions. The article finds that the problematic aspect of the effective functioning of the youth labor market is the imbalance between labor supply and demand. Factors influencing the labor market of the region's youth have been identified, and young people are structured into groups according to their characteristics (by age, place of residence, by areas of activity, etc.). The structural distribution of youth by economic activity has been carried out. The basic factors of the competitiveness of youth are formed; the general causes of youth unemployment in the labor market of the region are defined; problems with unemployment statistics in Ukraine, which do not allow to objectively assess the realities of its level are determined. The main directions of solving the problem of youth unemployment in the country are substantiated. The study of theoretical approaches to the regulation of the regional labor market of young people allowed to make certain generalizations. The specificity of the regulation of the youth labor market as an object of the State regulation is due to the characteristics of the young workforce: lack of work experience, professional immaturity, mobility, social dynamism, innovativeness, etc. Factors influencing the state of the youth labor market are determined: demographic, economic, social and labor, educational, institutional, etc.
doi:10.32983/2222-4459-2020-8-154-160 fatcat:iifl4dhqg5abznnby4puhupcbu