Feature Extraction and Classification of Lower Limb Motion Based on sEMG Signals

Xin Shi, Pengjie Qin, Jiaqing Zhu, Maqiang Zhai, Weiren Shi
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3008901 fatcat:vakp46fc4bgkpfsh6hn74ucp7e