Frege's–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba

Vitaly Ogleznev
2018 Problemos  
Straipsnyje pristatau naują – pragmatinę Frege's–Geacho problemos interpretaciją ir siūlau galimą problemos sprendimą naudojantis askriptyvios teisės kalbos modeliu. Pirmame skirsnyje apibrėžiu Frege's–Geacho problemą. Antrame skirsnyje analizuoju Geacho kritinius argumentus, nukreiptus prieš preskriptyvizmą etikoje. Nagrinėju, kokį turinį Geachas priskiria askriptyvizmui, kodėl jis painioja askriptyvizmą su preskriptyvizmu ir dėl ko Geachas kritikuoja Herberto Harto straipsnį (1951). Trečiame
more » ... kirsnyje siūlau galimą Frege's–Geacho problemos sprendimą, paremtą asertorine galia, būdinga askriptyvioms teisės kalbos išraiškoms, ir teisės kalbos performatyvumu.
doi:10.15388/problemos.2018.93.11760 fatcat:u5cxy6m6jbcxvb5m6cl5xwjfp4