Theoretical study on ignition of titanium alloy under high temperature friction condition

Xian-Ye Liang, Guang-Bao Mi, Pei-Jie Li, Xu Huang, Chun-Xiao Cao
2020 Wuli xuebao  
3) (中国航发先进钛合金重点实验室, 北京 100095)
doi:10.7498/aps.69.20200304 fatcat:g3ttyv5idff5baz7bk7lgn56ny