THE ESSENCE OF THE RIGHT OF THE ACCUSED TO HAVE ADEQUATE TIME AND FACILITIES FOR THE PREPARATION OF HIS DEFENCE IN LIGHT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS' PRACTICE IN 2019

T.Yu. Marchenko
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
Марченко Т.Ю., аспірантка кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Забезпечення права на справедливий суд вимагає ефективної реалізації права на захист з дотриманням принципів equality of arms (принцип рівності засобів) та principle of proportionality (принцип пропорційності). Право на захист у свою чергу вважається реалізованим за умови забезпечення прав, визначених ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі
more » ... од (далі -Конвенція), одним з яких виступає право підозрюваного, обвинуваченого мати час та можливості, необхідні для підготовки захисту (ст. 6 (3)b Конвенції). Європейський суд з прав людини (далі -ЄСПЛ) виступає єдиним офіційним суб'єктом тлумачення даної норми. Під час її застосування на практиці, зокрема релевантних норм національного законодавства, які відображають гарантії даної норми, виникає ряд проблем, пов'язаних із встановленням цього «необхідного (достатнього) часу» та «необхідних (достатніх) можливостей» для підготовки підозрюваним, обвинуваченим, їхніми захисниками позиції захисту. Для ефективного застосування даної норми вбачається вкрай необхідним визначення ряду умов, у разі дотримання яких право, гарантоване ст. 6 (3)b Конвенції, буде вважатися дотриманим. Дане право постійно «розвивається» з кожним його наступним відображенням у рішеннях Суду, тоді як національні суди доволі недавно почали реалізовувати свій обов'язок стосовно врахування позицій Суду та застосування його рішень у судочинстві. Більше того, рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень показують, що сторона обвинувачення схильна нівелювати дане право, керуючись тільки необхідністю швидкого розслідування злочинів та дотримання розумних строків розслідування. Існують і непоодинокі випадки, коли сторона захисту зловживає наданим правом. Ураховуючи викладене, систематичний аналіз рішень ЄСПЛ у частині реалізації права підозрюваного, обвинуваченого на достатній час та можливості для підготовки захисту дозволить виділити ключові складники даного права, умови його дотримання, систематизація яких у подальшому дозволить як відобразити їх у практичних мануалах для суддів, сторін у кримінальному провадженні, так і для їх зрозумілої регламентації на законодавчому рівні. Ключові слова: необхідні можливості, необхідний час, право на захист, право на доступ до матеріалів, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.137 fatcat:r5xbkvqvmrdptoltjbx7spmgva