6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlamadaki Başarıları İle Problem Çözmedeki Başarıları Arasındaki İlişki The Relationshıp between 6th Grade Students' Success in Reading Comprehension and Their Success in Problem-Solving

Erva Nur BAYRAK, Yasin SOYLU
2015 EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ  
Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarıları ile problem çözme başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, çalışmada nicel bir yöntem olan korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi, anlamlı veriler elde edebilmek için amaçsal örnekleme ile Doğu Anadoluda ki bir ilde sınavla öğrenci alan bir devlet okulundaki 94, 6. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Okuduğunu Anlama Başarı Testi (OABT)
more » ... Problem Çözme Başarı Testi (PÇBT) geliştirilip uygulanmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını kontrol etmek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda örneklemdeki öğrencilerin okuduğunu anlama ve problem çözme başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Matematik derslerinde problem çözerken Polya'nın (1957) problem çözme basamaklarından ilki olan problemi anlama basamağında daha çok durulması gerektiği söylenebilir.
doi:10.17932/iau.efd.2015.013/efd_v08i2004 fatcat:qccngjgkrnf6zetulaudsychee