Karye-i Sivrialan [article]

Musa Tokmak
2020 Figshare  
Osmanlı devletinde ilk genel nüfus sayımı 1831 (Hicri 1246) yılında uygulanmaya başlamıştır (Güneş,M.,2014). II. Mahmut'un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması ile birlikte Müslüman gençlerden meydana gelen Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmaktaydı. Böylece, orduya yeniden gereksinim duyulan erkek nüfusun nitelik ve niceliklerinin ortaya konulması gerekmekteydi. Bu nüfus sayımının bir başka nedeni de halktan alınacak vergileri hesaplamaktı. 1831 yılı ile başlatılan nüfus sayımı, Müslim
more » ... fus sayımı, Müslim ve gayri Müslim erkek nüfusu birlikte içeren ilk nüfus sayımı olmuştur. 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımından sonra değişik tarihlerde bölgesel veya genel nüfus sayımları yapılarak, kayıtların güncel tutulmasına çalışılmıştır. Bu çalışma ile Osmanlı kayıtlarına bakılarak Sivas ili Şarkışla ilçesi Sivrialan köyü nüfus verileri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Sivas, Emlak, Sivrialan, Tahrir DefterleriNot: Bu çalışmada bahsi geçen Osmanlı Tahrir defterlerindeki Siyakat dilini Nihat Aydoğan bey çevirmiştir.
doi:10.6084/m9.figshare.11743275 fatcat:h6re4lksare43mzi3p6ecvi2we