ADAPTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES TO THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

I.L. Humeniuk, O.M. Palyliulko, O.V. Shevchuk
2020 Habitus  
Гуменюк І.Л. к.екон.н., заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж Палилюлько О.М. к.іст.н., викладач соціальних дисциплін, в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж Шевчук О.В. к.пед.н., викладач соціальних дисциплін Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж У
more » ... кономічний коледж У статті розглянуто питання соціальної адаптації студентів з інвалідністю до навчального процесу. Згідно з відомостями Організації об'єднаних націй у світі налічується близько 650 мільйонів людей з інвалідністю, що становить приблизно 10% основної частини населення. Розглянуто способи реалізації принципу рівності в навчанні осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. Зараз активно впроваджується інклюзивне навчання на всіх рівнях навчання. У статті виділені основні поняття, що стосуються студентів першокурсників з інвалідністю та їхньої інтеграції у суспільство та освітнє середовище. Показані відмінності в розумінні й тлумаченні цих понять. Розкрито фактори адаптації студентів з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Процес формування інклюзивного освітнього середовища у закладі вищої освіти неможливий без удосконалення управління інклюзивним навчанням у системі вищої освіти. У сучасних соціально-економічних умовах студенти повинні володіти після виходу з навчального закладу не тільки високим рівнем професійної підготовки, а й набором певних особистісних якостей: активністю, самостійністю, креативністю, упевненістю в собі, комунікабельністю, здатністю швидко й успішно адаптуватися в нових умовах. Проблема успішної адаптації студентів з інвалідністю в процесі навчання багато в чому зумовлена організацією навчального процесу закладу вищої освіти, навчальної та позанавчальної діяльності студентів. Під час реалізації інтегрованого навчання у студентів може виникнути криза взаємин, чому сприяють сформовані негативні уявлення про дітей з інвалідністю. Ці уявлення ґрунтуються на усвідомленні низького рівня їх пізнавальних можливостей і спостережуваних труднощів у навчанні. Інклюзивне навчання являє собою таку організацію процесу навчання, за якої усі студенти, незалежно від їх фізичних, психічних, інтелектуальних, культурно-етнічних, мовних та інших особливостей, навчаються разом в освітніх організаціях, які враховують особливі освітні потреби суб'єктів навчання і надають їм необхідну підтримку. Інклюзивне навчання сьогодні по праву вважається одним з головних пріоритетів державної соціальної політики України, що реалізовуються в різному ступені на всіх рівнях освіти. Ключові слова: адаптація, особа з інвалідністю, особливі освітні потреби, заклад вищої освіти, студенти першокурсники. The article considers the issue of social adaptation of students with disabilities to the educational process. According to the United Nations, there are about 650 million people with disabilities in the world, which is about 10% of the majority of the population. Ways to implement the principle of equality in education of persons with disabilities and persons with special educational needs are considered. Inclusive education is now being actively implemented at all levels of education. The article highlights the basic concepts related to first-year students with disabilities, and their integration into society and the educational environment. The differences in the understanding and interpretation of these concepts are shown. Factors of adaptation of students with disabilities and special educational needs are revealed. The process of forming an inclusive educational environment in a higher education institution is impossible without improving the management of inclusive education in the higher education system. In modern socio-economic conditions, students must have after leaving the school not only a high level of training, but also a set of certain personal qualities: activity, independence, creativity, self-confidence, sociability, ability to quickly and successfully adapt to new conditions. The problem of successful adaptation of students with disabilities in the learning process is largely due to the organization of the educational process of higher education, educational and extracurricular activities of students. During the implementation of integrated learning, students may have a crisis of relationships, which is facilitated by the formed negative perceptions of children with disabilities. These ideas are based on the awareness of the low level of their cognitive abilities and the observed learning difficulties. Inclusive learning is an organization of the learning process in which all students, regardless of their physical, mental, intellectual, cultural, ethnic, linguistic and other characteristics, study together in educational organizations that take into account the special educational needs of learners and provide them with the necessary support. Inclusive education today is rightly considered one of the main priorities of the state social policy of Ukraine, which are implemented to varying degrees at all levels of education.
doi:10.32843/2663-5208.2020.17.4 fatcat:gjijlr5xfnh7vb5fg3af4r43cq