WYKORZYSTANIE PAKIETU PHOTOMODELER ORAZ ŚRODOWISKA MATLAB, DO BADANIA PARAMETRÓW RUCHU OBIEKTÓW NA PODSTAWIE OBRAZÓW SEKWENCYJNYCH APPLICATION OF THE PHOTOMODELER SOFTWARE AND MATLAB ENVIRONMENT FOR ANALYSIS OF OBJECTS MOVEMENT PARAMETERS BASED ON IMAGE SEQUENCES

Tomasz Markowski, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji Systemów, Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji, Politechnika Kartografii, Warszawska
unpublished
SŁOWA KLUCZOWE: fotogrametria bliskiego zasięgu, obrazy sekwencyjne, badanie parametrów ruchu, PhotoModeler, Matlab, cyfrowa kamera filmowa, kamera niemetryczna STRESZCZENIE: Tematem artykułu jest badanie parametrów ruchu obiektów na podstawie monokularnych zobrazowań sekwencyjnych. Zaproponowany algorytm został oparty na wykorzystaniu do pomiarów fotogrametrycznych oraz ich wyrównania standardowego oprogramowania fotogrametrycznego-pakietu PhotoModeler Scanner oraz do późniejszych
more » ... jszych obliczeń-używanego powszechnie środowiska obliczeniowego-pakietu Matlab. W opisywanych eksperymentach rejestracje ruchu, w postaci filmów i sekwencji zdjęć wykonano przy użyciu kamer JVC GZ-HD5 oraz Nikon D5000. W przypadku filmów, poszczególne klatki wyodrębniono w postaci osobnych plików graficznych z zastosowaniem czterech różnych programów. Następnie, używając pakietu PhotoModeler, wykonano pomiary automatyczne na (naniesionych przed rejestracją na obiekty i otoczenie) znakach kodowanych oraz wyrównanie metodą niezależnych wiązek. Kolejnym etapem były obliczenia realizowane przy użyciu pakietu Matlab. Algorytm przewidywał trzy typy wyznaczeń-ruch kamery względem otoczenia, obiektu względem kamery i obiektu względem otoczenia. W przypadku dwóch z nich konieczna była zmiana układu odniesienia, którą zrealizowano poprzez odpowiednie transformacje współrzędnych. Ostatnim etapem było wyznaczenie parametrów ruchu z użyciem uśrednionej częstotliwości obrazowania. Algorytm przetestowano, wykonując szereg wyznaczeń parametrów ruchu dla różnych obiektów. Badania wykazały bardzo duże zróżnicowanie dokładności, spowodowane szeregiem różnych czynników, jak również umożliwiły ocenę możliwości i ograniczeń opracowanej metody wyznaczeń.
fatcat:r4uztlbesbhntnw3mfygqjcrgi