KUŞAK ÇALIŞMALARINDAKİ TARTIŞMALI KONULARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Ali Emre AYDIN
2020 Yorum-yönetim-yöntem uluslararası yönetim-ekonomi ve felsefe dergisi  
ÖZ Kuşak kavramı ve kuşaklar arası farklılıklar, akademisyenler, uygulayıcılar ve popüler medya gibi birçok tarafın ilgisini çekmekte ve konuyla ilgili araştırma sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte kuşak kavramının çok boyutlu yapısına odaklanan ve kuşak çalışmalarındaki sorunlara değinen sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu doğrultuda, kuşakları daha iyi kavrayabilmek için kavramla ilgili varsayımların eleştirel bir biçimde sorgulanması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kuşak
more » ... ını analiz ederek ve kavramın bağlamından kopuk olarak ele alınmasının yarattığı sorunları sistematik bir şekilde ortaya koyarak kapsamlı bir çerçeve sunmaktır. Ayrıca pazarlama alanındaki kuşak literatürüne eleştirel bir bakış açısı ile katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bunun için kavramın tarihsel gelişimi, tanımları ve kullanımındaki sorunlar tartışılmış ve pazarlama alanında kuşak farklılıklarına odaklanan çalışmalar literatür analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kuşaklar arası farklılıklarla ilgili literatürde karşılaşılan genel sorunlar, pazarlama alanındaki çalışmalar üzerinden betimlenmiştir. Bu noktadan hareketle kuşak kavramına dair bilgiye ilişkin kavrayış ve kuşaklarla ilgili araştırma tasarımları için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada sunulan çerçevenin hem araştırmacılar hem de uygulayıcıların kuşaklarla ilgili araştırma süreçlerine ve değerlendirmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. ABSTRACT Generations and generational differences attract the attention of several parties such as academics, practitioners and popular media, and the number of research related this topic is increasing gradually. However, there are few studies focusing on the comprehensive structure of the concept of generation and addressing the challenges in generation studies. Accordingly, it is important to critically question the assumptions about the generations in order to gain better understanding. The aim of this study is to provide a comprehensive framework by analyzing the concept of the generation and by systematically revealing the problems caused by the concept's detachment from its context. In addition, it is intended to contribute to the generation literature in the field of marketing with a critical perspective. Thus, the historical development, definitions and the problems in the use of the concept are discussed and studies focusing on generational differences in marketing are evaluated by literature analysis method. The general problems encountered in the literature on generational differences are described through studies in the field of marketing. Based on this point, suggestions were made for the understanding of knowledge about the concept of generation and research designs related to generations. The framework presented in the study is expected to contribute to both researchers and practitioners' research processes and evaluations about generations.
doi:10.32705/yorumyonetim.707744 fatcat:j3k4kg2jgbfmxngursjw6ms464