تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

زینب رادسریان, عبدالعلی کرمشاهی, جواد میرزایی, مهدی حیدری
2018 علوم و تحقیقات بذر ایران  
این تحقیق با هدف انتخاب مناسب­ترین تیمار شیمیایی و فیزیکی برای جوانه­زنی و شکستن خواب بذر زالزالک گرجی انجام شد. آزمایش با 12 تیمار و 5 تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. در این مطالعه، هر تکرار شامل30 بذر بود. تیمارها شامل آب گرم – اسید سولفوریک، اسید سولفوریک به مدت 15 و 20 دقیقه، اسید جیبرلیک به مدت 24 و 48 ساعت، خراش دهی، سرمادهی بذر مرطوب (20- درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته)، یخ زدن در آب (20- درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته)، اسید نیتریک به مدت 20 و 25 دقیقه، آب
more » ... و سرد و شاهد یودند. در این مطالعه، خصوصیاتی مانند درصد جوانه زنی، ارزش جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، ضریب سرعت کوتووسکی، قدرت جوانه­زنی، میانگین جوانه زنی روزانه و میانگین زمان جوانه­زنی بررسی شد. بر اساس تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین زمان جوانه زنی، ضریب سرعت کوتووسکی، سرعت جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، درصد جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و قدرت جوانه زنی اختلاف معنی­دار وجود داشت. بیشترین مقدار جوانه زنی، ارزش جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و متوسط زمان جوانه زنی مربوط به تیمار آب گرم- اسیدسولفوریک و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود.
doi:10.22124/jms.2018.2513 doaj:acc2e508b9bc4680a04b4d46c0aecad5 fatcat:wgfxqpkburb33oqolwj7nrjhgi