APT-THERAPEUTICAL ЕMPLOYMENT IN PROCESS OF SOCIALIZATION, RE-SOZIALIZATION AND SOCIAL ADAPTION

Iveta Mihaylova, Anna Marinova, Pavlinka Dobrilova
2015 Science & Technologies   unpublished
The application of art therapy in Bulgaria in children and adults with mental and physical disabilities is an important part of occupational therapy as a major rehabilitation activities to support the process of socialization and resocialization of need. Persons with disabilities, in which a change in health status have serious difficulties in socialization, resocialization and social adaptation. Often this is an insurmountable problem for them, which makes it difficult to adapt to a particular
more » ... social group or team to return or start working to fully communicate with family and relatives. The article highlighted the characteristics and nature of different types of art therapy and the benefits that they contribute in working with children and adults with disabilities, the disabled and people with severe physical or mental trauma. Основната цел на арт-терапевтичната трудова дейност в процесите на социализация, ресоциализация и социална адаптация е да допринесе за положителни промени в психологическите и социални услуги при хора със специфични потребности. Арт-терапията спомага за намаляване на напрежението, пробуждане на вътрешната жизненост и активизация на личните ресурси, като в същото време насърчава формирането на умения за общуване и взаимодействие. Творчеството и досегът с изкуството допринасят за събуждане на жизненият потенциал и компенсиране на загубените възможности при хората. (1) Под социализация разбираме способността на човека да се приобщава към определена среда от хора-малки социални групи, екип, или към различни общности и обществото като цяло. Ресоциализацията е (от лат. re-повторно, възобновяемо действие и socialis-обществен) е повторна социализация, процес, който може да се осъществява през целия живот на човека в зависимост от промяната в неговите нагласи, ценности, норми, приоритети, социален и здравен статус. Социалната адаптация е приспособяването за живот в съответствие с междуличностните, социалните и културните норми. Социализацията, ресоциализацията и социалната адаптация зависят най-вече от способностите на лицето за: комуникация и интеракция, избягване на конфликтни ситуации и работа в екип, степен на интровертност/екстравертност, способности за контрол над емоциите, когнитивни способности на лицето. Арт-терапията е особено важна при хората с увреждания, които поради физически или психически особености на състоянието често са изолирани и ограничени от социални
fatcat:fk56eoiq6zb2jnztxrk5khshlm