بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن

گودرز احمدوند, بیژن سعادتیان
2010 Būm/shināsī-i kishāvarzī  
با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص های رشد و توانایی رقابت کلزا (Brassica napus L.) با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت کرت های خرد شده، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل مقدار نیتروژن از منبع کود اوره در چهار سطح (100، 150، 200 و 250 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان عامل اصلی و سطوح تراکم خردل وحشی در پنج سطح (صفر، 4، 8، 16 و 32
more » ... ر، 4، 8، 16 و 32 بوته در متر مربع) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که تأثیر تداخل خردل وحشی سبب کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد، دوام شاخص سطح برگ، دوام ماده خشک و عملکرد دانه کلزا شد. در حالی که صفات مذکور در اثر کاربرد بیشتر کود نیتروژن افزایش یافتند. بیشترین مقدار شاخص های ذکر شده در سطح کودی 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و عدم تداخل خردل وحشی حاصل شد، اما کمترین افت در حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت رشد، دوام شاخص سطح برگ و ماده خشک کلزا در اثر رقابت خردل وحشی در سطح 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار رخ داد. نتایج نشان داد که سطح کودی بهینه 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، علاوه بر بهبود عملکرد و شاخص های رشد، سبب افزایش توان رقابتی کلزا در مقابل خردل وحشی شد.
doi:10.22067/jag.v2i4.8697 doaj:a2037dea13d04406af0ab619c9223fa8 fatcat:46wawe7oljcibfdb7edyrwc3pu