kolorektální karcinom, metastáza, chemoterapie, bevacizumab, resekce metastáz
Léčba mCRC u 62letého muže - význam mezioborové spolupráce

Věra Benešová
2017 Onkologie  
ONKOLOGIE / Onkologie 2017; 11(2): 96-98 / www.onkologiecs.cz 96 SDĚLENÍ Z PRAXE léčba Mcrc u 62letého Muže -význaM Mezioborové spolupráce Léčba mCRC u 62letého muže -význam mezioborové spolupráce Věra Benešová Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava Kolorektální karcinom (C18-20) je druhou nejčastější malignitou u žen i u mužů. Jeho incidence trvale stoupá a příznivou zprávou je, že v posledních letech úmrtnost na něj pomalu klesá, což může být způsobeno i zavedením screeningového programu
more » ... gového programu (www.kolorektum. cz). Naopak nepříznivou zprávou je, že až 20 % pacientů s primární diagnózou kolorektálního karcinomu má nález metastatického postižení. U dalších 20 až 30 % pacientů se metastázy vyskytnou během následujících 3 let. U pacientů s výskytem metastatických ložisek jater je vždy třeba zvážit možnost resekce těchto ložisek. V případě provedení radikální resekce jaterních metastáz dochází k významnému prodloužení přežití. Proto je v léčbě metastatického onemocnění kolorektálního karcinomu důležité stanovit správný postup léčby v multidisciplinárním týmu a důsledně naplánovat jednotlivé sekvence léčby. V kazuistice je popsán případ léčby metastatického kolorektálního karcinomu se zdůrazněním významu mezioborové koordinace pro zlepšení léčebných výsledků. Klíčová slova: kolorektální karcinom, metastáza, chemoterapie, bevacizumab, resekce metastáz. Treatment of mCRC in a 62year-old man: the importance of interdisciplinary collaboration Colorectal cancer (C18-20) is the second leading malignancy in women as well as men. Its incidence has been rising constantly and the good news is that, in the recent years, its mortality has been declining slowly, which can be, in part, caused by the introduction of a screening programme (www.kolorektum.cz). On the contrary, the bad news is that as many as 20 % of patients with a primary diagnosis of colorectal cancer are found to have metastatic involvement. In another 20 to 30 % of patients, metastases occur within the subsequent two years. In patients with the presence of liver metastatic foci, the option of resecting these foci always has to be considered. In case a radical resection of liver metastases is performed, it results in significant increase in survival. In treating metastatic colorectal cancer disease, it is therefore important to determine the course of treatment in a multidisciplinary team and to thoroughly plan the individual therapy sequences. The present case report describes the treatment of metastatic colorectal cancer and highlights the importance of interdisciplinary coordination in improving treatment outcomes. Popis případu V listopadu 2013 přichází na naši onkologickou ambulanci 62letý muž s nálezem lokálně pokročilého tumoru rekta v 5 cm od anu. Sám pacient pozoroval klinické příznaky onemocnění asi po dobu pouze 3 měsíců a to bolestivou defekaci a odchod hlenů. Krev ve stolici nepozoroval, celkově nehubl a dušný nebyl. Pacient se léčí pro hypertenzi, glaukom a nedoslýchavost. Provedena stagingová vyšetření, která odhalila postižení spádových uzlin v malé pánvi a nález metastatického postižení jater v segmentech S 6, 7 a 8 (obrázek 1 a 2). TNM klasifikace je cT3 cN1 cM1-HEP. Na počátku rozhodovacího léčebného procesu provedeno zhodnocení v onko-chirurgické komisi naší nemocnice, kde bylo stanoveno načasování operací a zároveň posouzena možnost primární operace jater. Vzhledem k výskytu mnohočetných drobných metastatických ložisek v játrech a nálezu nestenozujícího tumoru rekta bylo doporučeno zahájení systémové chemoterapie s biologickou léčbou. Genetické dovyšetření histologického vzorku pri-márního tumoru prokazuje NRAS mutaci, proto jsme zahájili aplikaci systémové chemoterapie ve složení XELOX a bevacizumab (Avastin) inj. Léčba zahájena v listopadu 2013. Kombinovaná léčba byla tolerována dobře. Jen po aplikaci oxaliplatiny si pacient stěžuje na několikadenní přechodné periferní parestezie s návratem do normálu a po aplikaci capecitabinu došlo ke vzniku HFS grade 1 s nutností redukce dávky o 10 %.
doi:10.36290/xon.2017.020 fatcat:wgj7wv4ph5expims5uiqdno2f4