PSYCHOGRAPHIC SHEETS AND PERSONALITY CARDS OF PUPILS IN SCHOOLS OF WESTERN UKRAINE IN 1920s-1930s

Oleksandr Mikhno
2019 Osvìtologìčnij diskurs  
Олександр Міхно ORCID iD 0000-0002-5271-9530 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор, Педагогічний музей України, вул. Володимирська, 57, 01030, м. Київ, Україна amihno@ukr.net ПСИХОГРАФІЧНІ ЛИСТКИ ТА КАРТИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНЯ У ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920-1930-Х РОКАХ У статті шляхом аналізу праць західноукраїнських учених-педагогів доведено, що вони працювали в контексті наукових пошуків, які були характерні для європейської педагогічної думки 1920-1930-х
more » ... . Висвітлено запропоновані вченими методи вивчення учня вчителем та головні методичні ідеї -використання психографічних схем (Я. Ярема, М. Остапович, Д. Козій) та карт індивідуальності (І. Кухта), які були орієнтиром для педагогів у їх практичній роботі з вивчення учня та складання його характеристики. Розкрито зміст та структуру психографічних схем; подано напрями педології у баченні М. Базника. Стаття містить короткі біографічні довідки про вчених-педагогів, чиї статті аналізуються. Ключові слова: вивчення учня; західноукраїнські педагоги; карта індивідуальності; педологія; психограма; психографічний листок (обсерваційний аркуш); характеристика учня. Вступ. Однією з яскравих сторінок в історії української педагогіки 20-30-х років ХХ ст. є творчий доробок тих українських педагогів, які жили і творили на західноукраїнських землях або в еміграції. Їхні праці з часом стали бібліографічною рідкістю, тому сьогодні практично невідомі не лише освітянському загалу, а й фахівцям у царині історії української освіти. Між тим, без врахування їхніх ідей щодо вивчення педагогом учня з наступним складанням його характеристики неможливо створити цілісну картину стану цієї проблеми в українській педагогіці 1920-1930-х років. Окрім того, у період, коли педагогічна наука в Україні не могла розвиватися вільно внаслідок ідеологічних обмежень і заборон радянської влади,
doi:10.28925/2312-5829.2019.1-2.2237 fatcat:tf7t3ulr5bd5fmgx35d2rljkdm