ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУКЦИНАТУ ЯК ЕНЕРҐЕТИЧНОГО СУБСТРАТУ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ЗА УМОВ НАКОПИЧЕННЯ ВІТАМІНУ Е В ПЕЧІНЦІ КУРЕЙ

І. О. Костюк
2014 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У зв'язку із застосуванням бурштинової кислоти(сукцинату) як фактора метаболічної корекції в ра-ціонах тварин та у ветеринарній медицині, актуаль-ним є дослідження особливостей використання цієїречовини як енерґетичного субстрату тканинногодихання. Важливим для ефективного застосуванняметаболічної корекції є вивчення впливу вітаміну Е –як мембранотропного фактора – на окиснення сук-цинату мітохондріями печінки. Встановлено стиму-ляцію вільного окиснення сукцинату в мітохондріяхпечінки під дією
more » ... исоких доз вітаміну Е у раціоні ку-рей, що важливо враховувати в разі можливого сумі-сного застосування вітаміну Е і сукцинату, як енер-ґотропних факторів метаболічної корекції у птиці. The study of the peculiarities of the use of succinate as an energetic substrate of the tissue respiration is actual in connection with the use of the above acid (succinate) in the ration of animals and in veterinary medicine as one of the factors of metabolic correction. The investigation of the effect of membranotropic substances, namely vitamin E, on the oxidation of succinate by liver metochondria is important for the effective use of metabolic correction. The stimulation of free oxidation of succinate in liver mitochondria under the influence of high doses of vitamin E in the ration of hens has been shown. It should be taken into consideration when both vitamin E and succinate are used as energotrope factors of metabolic correction in poultry.
doi:10.31210/visnyk2014.01.18 fatcat:4v4vy2q2bje3fmwnrtvjzar2pi