The Investigation of Metaphoric Perceptions of Teacher Candidates Regarding Democracy

Gönül Onur Sezer, Pınar Bağçeli Kahraman
2019 Journal of Education and Future  
In this study it is aimed to investigate the perceptions of the teacher candidates regarding democracy. Within this research phenomenology pattern, which is one of the qualitative research patterns, was used. The study group of the research consists of 222 teacher candidates who attend Elementary Education, Mathematics Education, Science Education, Social Studies Education and Preschool Education, determined with criterion sampling method among junior and senior teacher candidates. The
more » ... dates. The quantitative data was analysed with content analysis method. The metaphors regarding democracy were categorized "democracy as vital needs", "democracy as material", "democracy as nutritional source", "democracy as the symbol of freedom", "democracy as abstract thinking", "democracy as balance", and "democracy as negativity" considering the connection that the teacher candidates related with democracy. Teacher candidates, who participated in the research, from different departments explained democracy with metaphors regarding equality, respect, life source and freedom concepts. It is seen that the teacher candidates did not focus on especially cooperation and responsibility concepts. Also as a result of the research it is determined that more than half of the teacher candidates did not participate in a democratic activity in lessons at school all of their student-life. Öz Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının demokrasiye ilişkin algılarının incelenmesidir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının demokrasiye ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesine yönelik olarak nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklemi üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören Sınıf, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmenliği, öğretmen adaylarından 222 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Demokrasiye yönelik metaforlar, "yaşamsal ihtiyaçlar olarak demokrasi", "araç olarak demokrasi", "besin kaynağı olarak demokrasi", "özgürlük simgesi olarak demokrasi", soyut düşünme olarak demokrasi", "denge olarak demokrasi" ve "olumsuzluk olarak demokrasi" şeklinde öğretmen adaylarının demokrasi ile kurdukları bağlantı dikkate alınarak kategorilendirilmiştir. Araştırma sonucunda araştırma kapsamına alınan farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının demokrasiye ilişkin metaforlarını eşitlik, güven, yaşam kaynağı ve özgürlük kavramlarıyla açıkladıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının özellikle işbirliği ve sorumluluk kavramlarına odaklanmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yarısından fazlasının eğitimleri süresince demokratik bir etkinliğe katılmadıklarıı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Demokrasi, metafor, demokrasi algısı. * Bu araştırma, 2-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde (EJER) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.30786/jef.527477 fatcat:namqnehuufftvpqin3hhxr6ivq