பேராசிரியரின் பார்வையில் வள்ளலாரின் அறிவியல் தமிழ் உயிரியக்கக் கோட்பாடுகள் / Vallalarar's Scientific Tamil Biological Theories in the View of Professor

முனைவர் இரா. கண்ணன் / Dr. R. Kannan
2022 Zenodo  
This article is based on the study of the great saint Vallalarar's ideas of scientific Tamil biological theories from the viewpoint of Professor N. Subbu Reddiar. Vallalar was the one who elicited the biological thoughts of the ancient Tamils and established the principle that all communities should live in harmony by eliminating caste, religion and race discrimination and establishing a pure moral code of reconciliation. He was considered the beacon of the nineteenth century to eradicate
more » ... y. He was the first to wage war on poverty next to Manimegalai. His principle was to measure the universe through his works on philanthropy, individual morality, humanity, psychiatry, and the doctrines of the five principles through his works "Thiruvarupa" and "Manumurai Kandavasakam". Professor N. Subbu Reddiar is a great scholar of Divine Literature in Tamil. He has a moral taste for moral ethics and philosophy. He had widely studied the Bhakti literature of Tamil literature. He introduced many saints to Tamil readers and scholars. One such epic sail is the study of Vallalar. He had made the life and philosophy of Vallalar in front of the readers in a grasping way. Hence, this article ponders over the stance of Professor Reddiar on the ideals of Vallalar.
doi:10.5281/zenodo.7251398 fatcat:x6bu4ggmxrfyzdroey3tb54yku