Options of precision medicine in clinical oncological practice
Možnosti precizní medicíny v klinické praxi onkologa

Stanislav John
2020 Onkologie  
Možnosti precizní medicíny v klinické praxi onkologa Stanislav John Ústav lékařské biologie a genetiky, LF UK v Hradci Králové Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Náročnost onkologické léčby vede ke snaze o její vysokou individualizaci a racionální využívání. Pokročilé molekulární analýzy nádorové i nenádorové tkáně se přitom využívají stále častěji a měly by nám pomoci této individualizace dosáhnout. Zejména s ohledem na nově zaváděné léčivé prostředky v podobě cílené léčby a
more » ... unoterapie jsou některé druhy molekulárních testů přímo vyžadovány. Někdy můžeme testovat i nad rámec běžných povinností a přinést další varianty do léčebného algoritmu onkologického pacienta. Jaké jsou tedy možnosti molekulárních analýz v ambulancích klinických onkologů v České republice? Klíčová slova: precizní onkologie, cílená léčba, prediktivní vyšetření, sekvenování. Options of precision medicine in clinical oncological practice The complexity of oncological treatment has resulted in an effort towards high individualization and rational use. Indeed, advanced molecular analyses of tumour and non-tumour tissues are being used more increasingly and should help us achieve this individualization. Particularly in terms of newly introduced medicinal products in the form of targeted (biological) therapy and immunotherapy, some types of molecular test are even required. Sometimes, we can perform testing above and beyond our normal obligations and bring additional variants in the treatment algorithm of a cancer patient. So, what are the options of molecular analyses in clinical oncological practice in the Czech Republic
doi:10.36290/xon.2020.062 fatcat:ytbtgksy45exvnpgnmp4csjf54