Petri Talvitie & Juha-Matti Granqvist (red.), Civilians and Military Supply in Early Modern Finland (Helsinki: Helsinki University Press, 2021). 305 s

Patrik Winton
2022 Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies  
I denna läsvärda antologi kommer författarna in på flera centrala frågor som forskningen om tidigmodern statsformering har fokuserat på under lång tid, nämligen hur relationen mellan överheten och undersåtarna ska karakteriseras, hur gränserna mellan militära och civila verksamheter ska definieras och hur de militära aktiviteterna påverkade den övergripande samhällsutvecklingen. Författarna bidrar till dessa diskussioner genom att koncentrera sig på de roller som olika civila aktörer spelade i
more » ... et militära underhållssystemet i det tidigmoderna svenska riket. De studerar inte hela detta rike, utan de riktar in sig på situationen i dagens Finland och dess närområden från slutet av 1500-talet till 1800-talets början. Samtidigt argumenterar redaktörerna med rätta för betydelsen av att fokusera mer på landsbygden och småstäder än vad tidigare forskning har gjort samt att inkludera både fredstid och krigstid i analyserna för att förstå hur relationerna mellan de militära och civila sfärerna utvecklades över tid. I introduktionen, författad av redaktörerna Petri Talvitie och Juha-Matti Granqvist, placeras antologins empiriska undersökningar in i ett bredare finskt, svenskt och internationellt forskningsläge. Talvitie och Granqvist poängterar att tidigare forskning har betonat att en centraliserad svensk stat växte fram och expanderade kraftigt under 1600-talet, men att denna utveckling avstannade under 1700-talet då det blev färre krig. Fokuseringen på krigstid och den centrala nivån i staten har gjort att utvecklingen i olika delar av riket samt krigens och militärens roll i samhället under 1700-talet har tilldragit sig mindre intresse från forskningen. Talvitie och Granqvist för samtidigt på ett förtjänstfullt sätt fram den internationella forskning som har fokuserat på de olika samarbeten som existerade mellan
doi:10.7557/4.6597 fatcat:lssct6rytfhtjm7wsoixkopbby