Rédei Mária: Demográfiai ismeretek

Eszter Berényi B.
2006 Tér és Társadalom  
BERÉNYI B. ESZTER Rédei Mária "Demográfiai ismeretek" cím ű, legújabb könyve azzal a nem titkolt céllal készült egyetemi oktatást segítend ő tankönyvnek, melyre címe is utal, hogy ismereteket adjon. Hiánypótlónak mondható ez a könyv két szempontból is. Egyrészről jelentek meg már a Szerz ő által írt hasonló témájú könyvek, azok azonban nem oktatási segédletként készültek. Másrészr ől pedig szinte alig van olyan átfogó munka, amely a demográfiai folyamatokat globális és lokális néz őpontból is
more » ... gközelíti, azokat a gazdasági viszonyokkal is összehasonlítja, valamint részletesen elemzi a magyarországi és új elemként a budapesti folyamatokat. A könyv tizenegy fejezetb ől áll, melyet részletes irodalomjegyzék egészít ki, amely segíti a téma iránt érdekl ődő diákokat az egyes résztémákban való elmélyülésben. Ugyanezt a célt szolgálja a "Függelék", amely enciklopédiaszer űen -bár néha talán kissé terjeng ősen -összefoglalja a könyv által használt fontosabb alapfogalmakat, így azoknak könnyen utána tud nézni az olvasó, vagy éppen az okulni vágyó diák. Szintén a könnyebb kereshetőséget segíti a "Táblázatok és Ábrák jegyzéke", amely nagyon hasznos a könyv tanulmányozása során. A tanulást segítik el ő a fejezetek végén található "Kérdések, feladatok" rovat is. Sajnos ez a roppant hasznos segédlet a könyv végén található fejezeteknél elmaradt, amely a fejezetek tartalmával magyarázható. Ezen fejezetek ugyanis jöv őbeli trendeket vázolnak fel, amelyek nem annyira tényszerű megállapítások, hanem inkább el őrejelzések. Ezek ugyanakkor roppant értékes fejezetei a könyvnek, hiszen felvázolják a várható demográfiai folyamatokat és azok gazdasági, politikai konzekvenciáit. Az oktatás szempontjából pedig elengedhetetlen ez a fajta néz őpont, hiszen -mint ahogyan az a "Bevezet ő gondolatokban" is megtalálható -els ősorban a földrajz, geográfus szakosok számára készült ez a könyv, akik a későbbiekben a terület-és településfejlesztés területén fognak dolgozni. Az egyes fejezeteket igen gazdag és sok esetben újszer ű ábraanyag egészíti ki. Az ábrákatamellett, hogy jól illusztrálják a szöveget -részletesen elemzi is a Szerz ő, amely nagyban segíti a folyamatoknak, ill. maguknak az ábrának a megértését. Tematikáját tekintve a második és harmadik fejezet szorosan összefügg: a demográfia alapfogalmaival, módszereivel, forrásaival foglalkozik. Részletesen bemutatásra és magyarázásra kerülnek az alapvet ő fogalmak, problémák -amelyek a tanítási problémákra is kiterjednek -, valamint a kutatás során felhasználható adatok, adatbázisok, ill. az azok által nyerhet ő egyéb információk és összefüggések is. A negyedik és ötödik fejezet -az el őző kettőhöz hasonlóan -szintén szoros kapcsolatban van. A negyedik fejezet ugyanis részletesen tárgyalja a népesség megoszlásával kapcsolatos főbb elméleti jellemzőket, azokat pedig az ötödik fejezet során TÉT XX. évf. 2006 s 2 Könyvjelz ő
doi:10.17649/tet.20.2.1909 fatcat:bzezxqs3prbf7kxqojdbqqfxxm