بررسی ارتباط فشار داخل چشم با طول مدت دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

Farzan Kianersi, Mehrdad Pakdel, Ali Mehrabi-Koushki
2015 مجله دانشکده پزشکی اصفهان  
مقدمه: در برخی مطالعات، فشار بالای داخل چشم به عنوان عامل خطری برای اختلالات چشمی از جمله آتروفی عصب اپتیک و رتینوپاتی مطرح شده است. همچنین در برخی مطالعات، دیابت عاملی برای افزایش فشار داخل چشم مطرح شده است. با توجه به این که در مطالعات قبلی میانگین دقیقی از فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد عادی در دسترس نبود، همچنین با توجه به شیوع روزافزون دیابت به خصوص در جامعه‌ی ما و نقش کنترل فشار داخل چشم در کاهش عوارض ناشی از آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط فشار داخل چشم
more » ... ا طول مدت دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز پزشكی فیض در سال‌های 91-1390 انجام شد. روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی بیماران مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 كه در سال‌های 91-1390 به مركز پزشكی فیض مراجعه نمودند، بررسی شد و مشخصات دموگرافیک به همراه فشار داخل چشم و مدت ابتلا به دیابت از پرونده‌ها استخراج و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین مدت ابتلا به دیابت در بیماران، 6/5 ± 2/12 سال با دامنه‌ی 25-1 سال و میانگین فشار داخل چشم راست و چپ به ترتیب mmHg 5/3 ± 6/15 و mmHg 5/3 ± 5/15 بود و همچنین بین مدت ابتلا به دیابت و فشار داخل چشم همبستگی معنی‌داری به میزان 8 درصد مشاهده شد که از نظر آماری معنی‌دار بود (006/0 = P). نتیجه‌گیری: فشار داخل چشم بیماران مبتلا به دیابت با عوامل مختلفی به ویژه مدت ابتلا به دیابت، سن و جنس بیماران ارتباط دارد و از طرف دیگر، به علت عدم کنترل مناسب دیابت، بخش‌های مختلفی از بدن به ویژه چشم در معرض آثار تخریبی دیابت قرار می‌گیرند و عملکرد آن‌ها دچار اختلال می‌شود. با وجود تمامی پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی درمان رتینوپاتی دیابتی صورت گرفته است؛ اما پیشگیری، همچنان مناسب‌ترین راه است. در این راستا، کنترل مناسب قند و فشار خون، تغذیه‌ی مناسب و داشتن فعالیت‌های بدنی مداوم می‌تواند از بروز رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند.
doaj:fd8428dc49244eb7a70f959693bf62b7 fatcat:gwguqetcdbdadftgc5snhpqxs4