Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Becerileri: Deneysel Bir Çalışma

Serkan GÜRSAN, Yeliz YAZGAN
2020 Academy Journal of Educational Sciences  
Öz Bu çalışmada, deneysel bir rutin olmayan problem çözme eğitiminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin strateji kullanımı ve bu tür problemleri çözmedeki başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada tek grup ön test -son test deneysel desen kullanılmıştır. Ön ve son test sekiz açık uçlu rutin olmayan problemden oluşmuştur. Öğrenciler 12 ders saati süren eğitim sırasında 60 rutin olmayan problem çözmüşlerdir. Çalışmada tahmin ve kontrol, sistematik liste yapma, geriye doğru çalışma, bağıntı
more » ... problemi basitleştirme, muhakeme etme, denklem kurma ve şekil çizme stratejilerinin kullanımını gerektiren sorular kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, normallik testleri ve ilişkili örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Bulgular iki önemli noktaya işaret etmektedir: i) Dokuzuncu sınıf öğrencileri herhangi bir müdahale olmaksızın rutin olmayan problem çözmede oldukça başarılıdırlar, ii) verilen eğitim öğrencilerin bu konudaki başarılarını arttırmıştır. Abstract In this study, the effect of an experimental intervention about non-routine problem solving on ninth grade students' strategy use and success in solving these kinds of problems were examined. One group pretestposttest experimental design was used in the study. Pretest and posttest consisted of eight open-ended non-routine problems. Students solved 60 non-routine problems during the intervention that lasted 12 class periods. Problems requiring to use of guess and check, make a systematic list, work backward, look for a pattern, simplify the problem, logical reasoning, write an equation, and make a drawing strategies were used in the study. For the analysis of data, descriptive statistics, normality tests, and paired sample t-test were used. Findings highlight two important points: i) Ninth graders were quite successful in solving non-routine problems without any intervention, ii) given intervention increased students' success in this respect.
doi:10.31805/acjes.632560 fatcat:3aveapvhcrborhb3eqoq63juf4