A Look To Alevi-Bektaşi Hıgh Offıcıals And Idıoms From The Hıdden Tongue Of Vıew

Ahmet GÜNŞEN
2007 Turkish Studies  
ÖZET Alevî-Bektaşî Türk topluluklarının gerek "âyin-i cem"lerindeki uygulamalar sırasında, gerekse de günlük hayatta kullanageldikleri birtakım kavram, renk ve sayıların görünür ve bilinir anlamlarının dışında gizli anlamlar ifade ettiği görülmektedir. Bu zengin kültürde her hizmet, hareket, işaret, renk ve sayı, hatta kullanılan eşya yüzyıllar öncesine giden bir gelenek içinde birtakım kavram, kişi veya uygulamaları sembolize etmektedir. Çalışmamızda, Alevî-Bektaşî kültürünün bu zengin kavram
more » ... e semboller dünyasına gizli dil açısından bakılacak, birçok ritüel, kavram, sayı, renk ve eşyanın Alevî-Bektaşî kültüründeki, birçoğumuza göre gizli veya sır olan, anlamları verilecektir. ABSTRACT Its been observed that certain concepts, colors and numbers used by Turkish Alevi-Bektaşi communities express hidden meanings except their common meanings during both in applications of Cem rites and daily lives. In this rich culture, every service, act, sign, color and number even belongings symbolize certain concepts, persons or applications in a tradition goes back to early centuries. In this study, we ll examine this rich world of concepts and symbols belong to Alevi-Bektaşi culture from the hidden tongue of view and the meanings of many rites, concepts, numbers, colors and belongings in Alevi-Bektaşi culture will be given.
doi:10.7827/turkishstudies.74 fatcat:ygsz3yxhx5dnrhthvu3aardq4m