Evaluation of Serum Resistin Levels and Metabolic Syndrome Related Parameters in Chronic Spontaneous Urticaria

Hanife Merve Akça, Işıl Bulur, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Hilal Kaya Erdoğan, Semra Çelebi
2017 Turk Dermatoloji Dergisi  
Amaç: Kronik spontan ürtiker (KSÜ) hastalarında serum resistin düzeyi ve metabolik sendrom (MetS) ilişkisini değerlendirmek. Yöntemler: Çalışmaya 42 KSÜ hastası ve 42 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Boy, kilo, bel çevresi ve kan basıncı ölçümleri her iki grupta da değerlendirildi. Açlık kan şekeri, serum lipid düzeyleri, resistin ve tümör nekroz faktörü-alpha (TNF-α) düzeyleri venöz kan örneklerinde değerlendirildi. MetS tanısı National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panell III
more » ... ı kriterleri ile belirlendi. Bulgular: KSÜ hastalarının 14'ünde (%33,3) ve kontrol grubunun 5'inde (%11,9) MetS saptandı. İki grup arasında MetS varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu, p=0,037. KSÜ hastalarının serum resistin düzeyleri ortalaması 1928,31±212,85 pg/mL ve kontrol grubunun serum resistin düzeyleri ortalaması 2107,60±156,71 pg/mL olarak saptandı. Her iki grup arasında serum resistin düzeyi açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi. KSÜ hastalarında MetS tanısı olan hastalar ile MetS tanısı olmayan hastalar arasında ürtiker aktivite skoru, hastalık süresi, otolog serum deri testi pozitifliği, serum immünoglobulin E düzeyi, otoimmünite varlığı, serum resistin ve TNF-α düzeyi açısından farklılık görülmedi. Sonuç: Çalışmamızda KSÜ hasta grubunda MetS görülme sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan KSÜ hastaları içinde MetS'yi olan ve olmayan iki grup arasında hastalık ilişkili parametreler ile serum resistin ve TNF-α düzeyi farklılık göstermemiştir. Anahtar kelimeler: Kronik spontan ürtiker, metabolik sendrom, resistin, tümör nekroz faktörü-alfa, ürtiker aktivite skoru, otolog serum deri testi Öz Abstract Objective: To evaluate the relationship between the serum resistin levels and metabolic syndrome (MetS) in chronic spontaneous urticaria (CSU) patients. Methods: In the study 42 CSU patients and 42 healthy volunteers were included. Height, weight, waist circumference, and blood pressure measurements were assesed for both of the groups. Fasting blood sugar, serum lipid levels, resistin and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) levels were evaluated in the venous blood samples. The metabolic syndrome (MetS) diagnosis was determined using the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III diagnostic criteria. Results: MetS was found in 14 (33.3%) CSU patients and 5 (11.9%) control subjects. There was a statistically significant difference between the two groups (p=0.037) in terms of MetS presence. It was found that the mean serum resistin levels was 1928.31±212.85 pg/ mL in the CSU patients and 2107.60±156.71 pg/mL in the control group. There was no statistically significant difference between the groups in terms of serum resistin levels. No difference was seen between the patients with and without a diagnosis of MetS regarding the urticaria activity score, duration of the disease, autologous serum skin test positivity, serum immunoglobulin E levels, presence of autoimmunity, serum resistin and TNF-α levels. Conclusion: An increased incidence of MetS in the CSU patient group is found in our study. However, there was no difference between the CSU patients with and without MetS regarding the disorder-associated parameters and the serum resistin and TNF-α levels.
doi:10.4274/tdd.3118 fatcat:mzef3y7u5rgprnto6xj2lpfy6m