Crystal structure of 2-hydroxy-5-nitro-1,3-phenylene-dibenzenesulfonate, C18H13NO9S2

Zhu-Ping Xiao, Wen-Bin Yan, Xiao-Chun Peng, Ai-Hua Zhang, Zhi-Ping Li
2009 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C 18H13NO9S2,m onoclinic, P121/c1(no. 14), a =7.539 (2)
doi:10.1524/ncrs.2009.0131 fatcat:kscb67ubezgzzifep4xyjjbnua