Antibiotic resistance phenotypes of Salmonella isolates of broiler meat and chicken origin

TEMELLI Seran;KAHYA
2012 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
This study aims to determine the antibiotic resistance phenotypes of Salmonella isolates of broiler meat and chicken samples against a total of 23 antimicrobial agents. For this, 64 meat and 79 chicken Salmonella isolates, which were obtained from retail meat and farm samples analyzed in our laboratory from February 2006 to January 2009, were used. All Salmonella isolates were resistant to at least 4 antimicrobials tested, with the common highest resistance rates to erythromycin (100.0%),
more » ... cin (100.0%), bacitracin (99.3%), and rifampicin (98.6%), regardless of the sample type. Additionally, meat isolates were 100.0% resistant to bacitracin, clindamycin, erythromycin, rifampicin, and chicken isolates were 100.0% resistant to erythromycin, spiramycin, penicillin G, doxycycline hydrochloride, and tetracycline. Four to 7 Multi Drug Resistant (MDR) Salmonella conformed 82.83% of all meat isolates, and 10, 12, 15, and 17 MDR Salmonella conformed 55.68% of all chicken isolates analyzed. The B/DA/E/RD and N/B/CT/E/SP/P/RD/DO/OT/TE resistances were the most common patterns as 35.94% and 13.92% within meat and chicken isolates, respectively. The considerably high resistance rates and MDR types to commonly used antimicrobial agents among the Salmonella isolates tested pose a significant risk factor for the treatment of foodborne Salmonella infections in humans. Tavuk eti ve tavuk orijinli Salmonella izolatlarında antibiyotik dirençlilik fenotipleri Özet: Bu çalışmada tavuk eti ve tavuk orijinli Salmonella izolatlarında 23 antimikrobiyal ajana karşı dirençlilik fenotiplerinin belirlenmesi amacı ile perakende satış yerleri ve çiftlik örneklerinden elde edilen 64 adet et ve 79 adet tavuk Salmonella izolatı, Şubat 2006 ile Ocak 2009 arasında laboratuvarımızda analiz edildi. Tüm Salmonella izolatlarının, örnek tipi göz önünde bulundurulmaksızın, test edilen antimikrobiyalleden en yüksek direnç oranı ile sırası ile eritromisin'e (%100.0), basitrasin'e (%99.3) ve rifampisin'e (%98.6) olmak üzere en az 4 antimikrobiyale dirençli olduğu belirlendi. Ayrıca, et izolatlarının basitrasin, klindamisin, eritromisin, rifampisin'e; tavuk izolatlarının ise eritromisin, spiramisin, penisilin G, doksisiklin hidroklorür ve tetrasiklin'e %100.0 dirençli olduğu bulundu. Tüm et izolatlarının %82.83'ü 4 ile 7 Çoklu İlaç Direnci (ÇİD) gösterirken, tüm tavuk izolatlarının %55.68'i 10, 12, 15 ve 17 antimikrobiyale ÇİD gösterdiği belirlendi. Et izolatlarında %35.94 oranında ve tavuk izolatlarında ise %13.92 oranında olmak üzere en sık rastlanan ÇİD paternleri sırasıyla B/DA/E/RD ve N/B/CT/E/SP/P/RD/DO/OT/TE olarak bulundu. Salmonella izolatlarında karşılaşılan bu yüksek dirençlilik oranlarının ve ÇİD paternlerinin insanlardaki Salmonella infeksiyonlarının tedavisinde risk oluşturabileceği belirtildi.
doi:10.1501/vetfak_0000002511 fatcat:jxyvyyfz7rehjg3scqo4fz2ufa