ELEKTRONSKI MEDIJI O NAJAVI USVAJANJA IZMENA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Mr Baroš
unpublished
Izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini biće uskoro usvojene u vladi Srbije, a potom biti prosleđene skupštini na usvajanje. Upoznavanje građana sa predlozima novih propisa, usvajanjem istih, odnosno stavljanje van snage nekih pravih propisa za kojima je prestala potreba je od velikog značaja. U svemu ovome mediji, bilo štampani, a u poslednje vreme elektronski imaju veliki značaj u obaveštavanju građana o novonastalim stanjima u pravnoj regulativi. U ovom radu biće prikazana najava
more » ... ikazana najava usvajanja novog Zakona o elektronskoj trgovini kroz elektronske medije, sa posebnim osvrtom na čitanost istih, komentarisanju najave usvajanja Zakona o el. trgovini od strane čitalaca kao i njihovo prosleđivanje vesti na društvenim mrežama. Zakon o elektronskoj trgovini (Službeni glasnik RS 41/09), je zakon koji uređuje uslove i način pružanja usluga informacionog društva, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva i komercijalne poruke u elektronskoj formi. Područje njegove primene je elektronska trgovina robama i uslugama, koja se smatra daljinskom trgovinom. Zakon se ne primenjuje u oblastima zaštite podataka, oporezivanja, zastupanja stranaka i zaštite njihovih interesa pred sudovima, kao ni na igre na sreću sa novčanim ulozima, što će biti posebno regulisano. Ključne reči: Zakon, elektronski mediji, elektronska trgovina, značaj, građani, komentari UVOD Internacionalni univerzitet u Brčkom.
fatcat:cc42vji5kzfejnfkuuxyfaxxje