TRANSLATION OF INTERNATIONAL LEGAL TEXT: COGNITIVE-PRAGMATIC AND LINGUISTIC ASPECTS

А. И. Юденко
2018 Vìsnik Kiïvsʹkogo nacìonalʹnogo lìngvìstičnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ  
Статья посвящена лингвистическому анализу прагматических трансформаций в международно-правовом тексте-переводе, которые рассматриваются как способ интерпретации переводчиком институциональных стратегий текста-оригинала. Выявлено, что использование прагматических или тактических трансформаций при переводе международно-правовых текстов обусловлено знаками внутренней диалогичности в текстеоригинале, что, с одной стороны, иконично воспроизводит сложности переговорного процесса и, с другой стороны,
more » ... с другой стороны, выявляет универсальную дихотомию международно-правовых концептов "общее благо" и "суверенитет". Ключевые слова: перевод, прагматические трансформации, международно-правовой текст, стратегия, диалогичность, концептуальная дихотомия. ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ ЮДЕНКО О. І. доцент Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури yudenko29@gmail.com У статті запропоновано лінгвістичний аналіз прагматичних трансформацій у міжнародно-правовому тексті-перекладі, розглянутих як засіб відтворення перекладачем інституційних стратегій тексту-джерела. Метою статті є спроба довести гіпотезу про те, що прагматичні трансформації є результатом перекладацької інтерпретації когнітивнокомунікативних стратегій тексту-джерела з акцентуванням певного аспекту міжнародного правовідношення -його об'єкта, суб'єкта, умов здійснення і сфери застосування. Змістовносмислова адекватність перекладу, зокрема й автентичного, "вимірюється" відповідністю когнітивно-прагматичних структур текстів перекладу й оригіналу. Для виконання поставленої мети і завдань використано сукупність методів, зокрема й когнітивноконцептуальний та прагматичний аналіз для визначення стратегій міжнародно-правового тексту-джерела, а також когнітивного підґрунтя таких стратегій. Прагматичні перекладацькі трансформації визначено як такі, що пов'язані з модифікацією не лише форми, а й змісту тексту-джерела, оскільки можуть розширювати або звужувати його задля збалансування прагматичного впливу перекладу. З'ясовано, що використання прагматичних або тактичних трансформацій при перекладі міжнародно-правових текстів зумовлене знаками внутрішньої діалогічності в тексті-оригіналі. З одного боку, така діалогічність (інтертекстуальність) іконічно відтворює складності переговірного процесу, що передує фазі укладання угоди. З іншого боку, знаки діалогічної напруженості виявляють універсальну дихотомію міжнародно-правових концептів "загальне благо" і "суверенітет", що пов'язано зі специфікою міжнародної нормотворчої діяльності, спрямованої на встановлення пропорційного балансу між спільним (міжнародним) і індивідуальним (суверенним) у моделі необхідної ("жорстке" Юденко А. И. Перевод международно-правового текста: когнитивно-прагматический и лингвистический аспекты 135 право) або бажаної ("м'яке" право) поведінки держав у міжнародних відносинах. Іншими чинниками застосування прагматичних трансформацій є невідповідність ключових правових, політико-ідеологічних і культурних концептів у міжнародно-правовому текстіджерелі концептосистемі перекладача; багатозначність і нечіткість у визначенні понять, позначених термінами в текстах, що регламентують найбільш динамічні у своєму розвитку галузі міжнародного права; наявність у тексті оригіналу інституційних стратегій "урахування національних інтересів" і "вуалювання суперечностей". Ключові слова: переклад, прагматичні трансформації, міжнародно-правовий текст, стратегія, діалогічність, концептуальна дихотомія. Introduction. The article offers a linguistic analysis of the pragmatic transformations in the target international-legal text viewed as a means of clarifying the strategic program of the source text. The urgency of the chosen topic is due to the association of the problem with the research principles and methodology of a new cognitive-discursive scientific paradigm in view of the paper's focus on the source and target text's cognitive-conceptual and pragmatic adequacy. Purpose. The paper aims to prove the hypothesis that pragmatic transformations in the target text result from the translators' interpreting the cognitive-communicative strategies of the original text in the aspect of accentuation a certain aspect of the legal relationshipits object, subject, conditions and scope of application. Methods. To achieve the purpose a set of methods is applied, including the cognitiveconceptual analysis, pragmatic analysis to determine the strategies of the international legal text-original as well as the elements of the methods of contextual interpretation analysis and analysis of pragmatic transformations, based on a new typology of translation transformations. Results. The major results refer to the main factors to cause the pragmatic transformations, as well as to their linguistic markers specified as the signs of the original text' internal dialogicity that, on the one hand, iconically reproduces the complexities of the negotiation process and, on the other hand, reflects the dichotomy of international legal concepts of "common good" and "sovereignty". It is shown that the strategies of translation and the types of the chosen pragmatic transformations, reflects the translator's stance towards the normative article's meaning and the denoted legal relations. Conclusions. Summing up, the author arrives at the conclusions about the pragmatic transformations' communicative potential to influence the meaning of the text-original, tactically modifying its strategies by specifying, narrowing or expanding the articles' normative content.
doi:10.32589/2311-0821.2.2018.152844 fatcat:f2o7jyjhg5hlvkfpmzl4jd4w6a