ASSESSMENT OF PROGRESSIVENESS OF TAX WEDGE IN POLAND AND SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
OCENA PROGRESYWNOŚCI KLINA PODATKOWEGO W POLSCE I W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Michał Wojciuk, Ryta Dziemianowicz
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących klina podatkowego w latach 2004-2015 w Polsce oraz w innych krajach UE należących do OECD oraz zbadanie, czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 2017 r., przyczyni się do zwiększenia jego progresywności. Przedstawiona w artykule analiza klina podatkowego dotyczy tylko pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (tj. tzw. pracy
more » ... ej). W opracowaniu pominięto inne formy zatrudnienia. Analizę przeprowadzono, opierając się na danych statystycznych OECD oraz wyliczeniach własnych autorów. Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie wniosku, iż klin podatkowy w Polsce charakteryzuje się niskim poziomem progresywności, a zmiany w kwocie wolnej od podatku, obowiązujące od 2017 r., nie przyczynią się do jego zwiększenia. W artykule przedstawiono także propozycje zmian w przepisach, pozwalające na zwiększenie progresywności opodatkowania pracy.
doi:10.15611/pn.2017.475.33 fatcat:w7kwjxspsff5ljp2kb3u44xbei