Obligacje zamienne z klauzulą reset

Damian Kaźmierczak
<span title="">2014</span> <i title="Lodz University Press"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/iax6itidcnhj7bvbkikm7y762i" style="color: black;">Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica</a> </i> &nbsp;
Obligacja zamienna z klauzulą reset (resettable convertible bond) jest instrumentem, w którym w ściśle określonych terminach oraz w przypadku zaistnienia określonych warunków możliwa jest modyfikacja jego istotnych parametrów: ceny konwersji lub współczynnika konwersji. Odróżnia ją to od zwykłej obligacji zamiennej, w której wszystkie parametry są dokładnie określone w warunkach emisji i nie mogą ulec żadnej zmianie bez względu na uwarunkowania rynkowe. Celem niniejszego opracowania jest
more &raquo; ... awienie istoty reset convertible oraz mechanizmu jej wykorzystania. Potwierdzono hipotezę zakładającą, że jest ona instrumentem bardzo korzystnym dla obligatariuszy w okresie trudnej sytuacji na rynku i spadów cen akcji emitenta. Ponadto okazuje się, że nieznajomość dokładnej wartości współczynnika i ceny konwersji w momencie emisji obligacji zamiennej z klauzulą reset powoduje trudności z przeprowadzeniem jej precyzyjnej wyceny.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://doaj.org/article/745d5e544ebd40a487db8690ce1b2ea1">doaj:745d5e544ebd40a487db8690ce1b2ea1</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/f64ezg45zbcoph4k3dv7ba54lm">fatcat:f64ezg45zbcoph4k3dv7ba54lm</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200318194210/https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/145/70" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/9b/bf/9bbf71571551740d661f92bc3668ea767c735e22.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a>