Attribution style of patients with delusion disorder

Ivana Leposavic, Ljubica Leposavic
2006 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
RADOVI KRATAK SADRŽAJ Uvod Dosadašwe studije koje su se bavile pitawem atribucionog stila bolesnika sa sumanutim poremećajem nisu došle do konzistentnih zakqučaka. Ciq rada Ciq rada je bio da se utvrdi tipičan način na koji sumanuti bolesnici pridaju značewe događajima. Metod rada U istraživawe je ukqučeno 30 bolesnika oba pola sa sumanutim poremećajem, starosti od 30 godina do 53 go dine, bez teških organskih ili hroničnih somatskih bolesti. Bolesnici su ispitani primenom Roršahove (Rorschach)
more » ... teh nike, a analiza ovih protokola je obezbedila utvrđivawe atribucionog stila. Rezultati Prosečna vrednost MMSE skora bila je 28,43, a ukupnog IQ 103,86. Dobijeni protokoli su predstavqeni tabela ma i procewivani pomoću obuhvatnog sistema interpretacije, koji je visoko interklinički pouzdan i validan. Rezulta ti su pokazali da je atribucioni stil ovih bolesnika eksternalizovan i podrazumeva pripisivawe negativnih događaja akcijama druge osobe. Zakqučak Izražena samocentričnost i doživqaj uvećane lične vrednosti dominiraju percepcijom osoba sa sumanu tim poremećajem, a tipičnim pripisivawem se smawuje raskorak između stvarnog sebe i ideala. Kqučne
doi:10.2298/sarh0602007l pmid:16850571 fatcat:qhw5n5brzfbctaacwozlozyfkm