Scientific Basis for the Development of a Qualimetric Model of Adaptive Management of Professional (Vocational) Education in the Region
Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні

Halyna Yelnykova, Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy, Kharkiv
2019 Image of the modern pedagogue  
УДК 37.014 (477)(045) А Присвячується науковому обґрунтуванню розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні. Зазначається актуальність цього питання в умовах мінливості ринкового середовища. Подаються результати аналітичного огляду літературних джерел вітчизняних і зарубіжних науковців. Проте зазначається недостатня розробленість наукових основ створення кваліметричних факторно-критеріальних моделей адаптивного управління
more » ... тивного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти. Розповідається про необхідність наукового розроблення супроводжуючих матеріалів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти з використанням кваліметричного підходу, що забезпечує кількісну оцінку якості за допомогою умовних балів. Розкривається наукова основа процесу розвитку через розгляд його закономірностей. Засвідчується доцільність розроблення нормативних моделей оцінювання будь-яких об'єктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти. Подається концепція трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви. З'ясовується механізм зміни управлінської діяльності керівника з вертикального до горизонтального управління за способом спрямованої самоорганізації. Визначається нормативний і реальний вектори активності працівників. Вони закладені у кваліметричних моделях як коефіцієнти вагомості, змінюючи які можна змінити напрям діяльності. Подається структура механізмів адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні. Розкривається зміст кваліметричного стандарту оцінювання результатів діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Приводиться розроблення прихованих формул для обчислення значень часткової оцінки параметрів, факторів, критеріїв. Надаються рекомендації щодо заповнення кваліметричних моделей у табличному процесорі Excel. Стверджується, що поданим кваліметричним інструментарієм можна користуватися для запровадження внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Ключові слова: наукові основи; кваліметрична модель; адаптивне управління; професійна (професійно-технічна) освіта; концепція трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви; спрямована самоорганізація; система забезпечення якості ORCID iD http://orcid.org/0000-0001-6677-4568 Постановка проблеми. Серед головних ознак розвитку людства можна назвати глобалізаційні та інтеграційні процеси. Велику роль у процесах розвитку, у т. ч. сталого людського, відіграє освіта, що супроводжує людину впродовж усього життя. Основою для структурної класифікації складників освіти є життєві періоди людини та етапи її професійного становлення: дошкільна, повна загальна середня, позашкільна, професійна (професійно-технічна), фахова передвища, вища освіта тощо. Важливе значення для становлення людини в житті має професійна (професійно-технічна) освіта (далі -П(ПТ)О), основною метою якої є підготовка кваліфікованих робітників для економічного сектору народного господарства України. Тому підтримка поступального розвитку професійної (професійно-технічної) освіти є обов'язковою умовою її реформування. Аналіз попередніх досліджень. Питання розвитку професійної (професійно-технічної) освіти вивчаються вітчизняними і зарубіжними авторами. У наукових працях розглядаються питання моніторингу П(ПТ)О в сучасних умовах (І. Гириловська), будуються моделі нав-чальновиробничого процесу (М. Вайнтрауб), розробляються моделі оцінювання діяльності ЗП(ПТ)О (Ю. Дудник, Ю. Вергун), розкриваються механізми впровадження методології Туринського процесу в різних регіонах України (Міністерство освіти і науки України, Європейський Фонд Освіти), створюються моделі управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти (лабораторія управління професійно-технічною освітою Інституту ПТО НАПН України), висуваються ідеї диверсифікації управління П(ПТ)О як стратегічна лінія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (В. Свистун). А Key words: scientific foundations; qualimetric model; adaptive management; professional (vocational) education; concept of transforming external requirements into internal motives; directed self-organization; quality assurance system S Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків
doi:10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24 fatcat:t4htdkivezajnbupzo6sn3xmea