Teke Spermasının +4 ⁰C'de Payet, Ependorf ve Falkon Tüplerinde Saklanmasının Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Muhammed Enes İNANÇ, Şükrü GÜNGÖR, Fatıma DİNÇ, Ayhan ATA
2018 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışmanın amacı, Honamlı teke spermasının kısa süreli saklanmasında farklı büyüklükteki payet ve deney tüplerinin spermatolojik parametrelere etkisini araştırmaktır. Araştırmada beş baş Honamlı tekesi kullanıldı. Tekelerden haftada iki kez suni vagina yardımıyla üreme sezonu içinde sperma alındı. Her bir tekeden alınan nativ ejakülatlar birleştirilerek tris yumurta sarısı sulandırıcısı ile sulandırıldı ve payet (0.25; 0.5 ml), Ependorf tüpü (0.5; 1.5 ml), Falkon tüpü (15; 50 ml)
more » ... 6 farklı grup oluşturuldu ve +4 ⁰C'de saklandı. Gruplar oluşturulduktan sonra 24 saat aralıklarla spermatolojik parametreler 96. saate kadar sperma motilitesi (%), morfolojik bütünlük (%), membran bütünlüğü (HOS test, %) yönünden incelendi. Morfolojik bütünlük yönünden gruplar arasında istatistiki olarak farklılık bulunmazken (P>0.05); 96. saatin sonunda en yüksek motilite (%57.50±2.50) ve membran bütünlüğü (%56.00±3.73) 0.5 ml'lik payet grubunda tespit edildi (P<0.05). Sonuç olarak +4 ⁰C'deki saklama koşullarında motilite ve membran bütünlüğü açısından en iyi sonuç 0.5 ml'lik payet grubunda tespit edildi. Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of different sized straws and test tubes on spermatological parameters during the short-term storage of the Honamli buck semen. In this study, five Honamli bucks were used. Semen was taken twice a week with artificial vagina during the breeding season. The native ejaculates collected from each individual were mixed and diluted with tris egg yolk diluent. The diluted sperm samples were filled into straws (0.25; 0.5 ml), Eppendorf tubes (0.5; 1.5 ml) and Falcon tubes (15; 50 ml) so as to form 6 different groups. stored at +4 ⁰C. Sperm motility (%), morphologic integrity (%), membrane integrity (HOS test, %) were examined at 24 hour intervals until 96. hour. Although there were no statistically significant differences between the groups on morphological integrity (P>0.05); the highest motility (57.50±2.50%) and membrane integrity (56.00±3.73%) were detected in 0.50 ml straw group (P<0.05). As a result, in terms of motility and membrane integrity the best results were determined in 0.5 ml straw group under storage conditions at +4 ⁰C.
doi:10.31196/huvfd.470970 fatcat:f26djc5yqbf4vj347ym5qniuze