Η οριοθέτηση της ποινικής ευθύνης των μεταφορέων κατά το άρθρο 30 παρ.1 του Κώδικα Μετανάστευσης (Ν 4251/2014)

Μαρία Γεωργίου Σαΐτη
2020
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη της ποινικής ευθύνης των μεταφορέων, όπως αυτή οριοθετείται στο άρθρο 30 παρ. 1 του ελληνικού Κώδικα Μετανάστευσης (Ν 4251/2014). Για τον σκοπό αυτό, η εργασία αυτή διαρθρώθηκε σε δύο επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συστηματική ανάλυση του εγκλήματος της παράνομης μεταφοράς μεταναστών. Η έρευνα εκκινεί από την παρουσίαση όλων των απόψεων που διατυπώθηκαν διαχρονικά σχετικά με το έννομο αγαθό που προστατεύεται στη
more » ... κριμένη ποινική διάταξη και στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος των μεταφορέων, με αυτοτελείς αναφορές στην αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, καθώς επίσης και στο κυρωτικό τμήμα της διάταξης, ούτως ώστε να καθίσταται σαφής η ανάδειξη όλων των προβληματικών περιοχών γύρω από την ερμηνεία και την εφαρμογή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας εξετάζονται ζητήματα απόπειρας και συμμετοχής στο συγκεκριμένο έγκλημα, ενώ γίνεται μια συνοπτική αναφορά και στη θεματική της συρροής του εν λόγω εγκλήματος με άλλες εγκληματικές πράξεις. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση των κρισιμότερων προβληματικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την οριοθέτηση του εγκλήματος των μεταφορέων καθώς και με τη διατύπωση μερικών σκέψεων προς περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης όπως ισχύει σήμερα.
doi:10.26262/heal.auth.ir.315318 fatcat:nr63tvw6hvduxnyr2wj43bmcqm