ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ДЕТЕРМІНІСТСЬКІЙ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ДЕТЕРМИНИСТСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ FISCAL POLICY OF THE STATE IN THE DETERMINISTIC MODEL OF GENERAL ECONOMIC EQUILIBRIUM

Ivan Zagoruiko, Igor Chastokolenko
unpublished
На основі детерміністського підходу проаналізовано стан довгострокової загальної рівноваги та вплив на нього фіс-кальної політики держави за умови збалансованого державного бюджету. Розглянуто вплив багатьох екзогенних величин (чисельності працездатного населення, трудо-, матеріало-та фондомісткості, норми амортизації, граничної схильності до споживання, грошової маси та податків) на довгостроковий обсяг національного виробництва та рівень цін. Дослі-джено вплив грошової маси за наявності
more » ... за наявності автономних чистих податків. На основі пропонованої моделі визначено мульти-плікатор автономних споживчих видатків та рівняння обміну з урахуванням матеріаломісткості, фондомісткості та норми амортизації. Показана наявність подібного мультиплікативного ефекту для сукупної пропозиції. Ключові слова: макроекономічна модель, довгострокова загальна економічна рівновага, фіскальна політика, податки, трансфертні платежі, збалансований державний бюджет, грошова маса. Бібл.: 7. На основе детерминистского подхода проанализировано состояние долгосрочного общего равновесия и влияние на него фискальной политики государства при условии сбалансированного государственного бюджета. Рассмотре-но влияние ряда экзогенных величин (численности трудоспособного населения, трудо-, материало-и фондоёмкос-ти, нормы амортизации, предельной склонности к потреблению, денежной массы и налогов) на долгосрочный объ-ём национального производства и уровень цен. Исследовано влияние денежной массы при наличии автономных чистых налогов. На основе предлагаемой модели определён мультипликатор автономных потребительских расхо-дов и уравнение обмена с учётом материалоёмкости, фондоёмкости и нормы амортизации. Показано наличие по-добного мультипликативного эффекта и для совокупного предложения. Ключевые слова: макроэкономическая модель, долгосрочное общее экономическое равновесие, фискальная по-литика, налоги, трансфертные платежи, сбалансированный государственный бюджет, денежная масса. Библ.: 7. In the article on the basis of deterministic approach the state of long-run general equilibrium and the influence on him fiscal policy are analyzed on condition of the balanced government budget. The influence of a number of exogenous variable (the quantity of able-bodied population, labour-, resource-and capital-intensiveness, rate of depreciation, marginal propensity to consume, money stock and taxes) on a long-run national output and price level is examined. Influence of money stock is analyzed in the presence of autonomous net taxes. On the basis of the proposed model is defined autonomous consumer expenses multiplier and equation of exchange taking into account the resource-, capital-intensiveness and rate of depreciation. The existence of similar effect is shown also for aggregate supply. Постановка проблеми. За чверть сторіччя існування незалежної української дер-жави в ній відбулися глибокі перетворення як соціального, так і суто економічного ха-рактеру. Успадкована від Радянського Союзу командно-адміністративна система була перетворена на систему ринкового типу. На жаль, на відміну від країн Балтії та Центра-льної Європи, ця трансформація так і не була завершена. Яскравим прикладом радян-ської спадщини є система дотацій та субсидій. До цих неподоланих елементів старої системи додалося намагання колишньої влади використовувати фіскальну політику перш за все в інтересах олігархічних груп. Усе це породило ускладнену податкову сис-тему, надмірний податковий тягар та нераціональне використання бюджетних коштів. З іншого боку, капіталістичній системі, якою в результаті ринкової трансформації стала економіка України, притаманні періодичні порушення загальної економічної рів-новаги. Починаючи з часів Великої депресії 1929-1933 рр. уряди різних країн намага-лися вплинути на ці процеси, проводячи спочатку суто антикризову, а пізніше більш
fatcat:yaeno2wa25attmrzy6a7itvrxu