POSTMODERN PARADIGM THE «END OF HISTORY»

Мар'яна Галущак
2018 Human Studies: a collection of scientific articles. Series of «Philosophy»  
Мар'яна ГАЛУЩАК orcid.org/0000-0002-5088-8701 ПОСТМОДЕРНА ПАРАДИГМА «КІНЦЯ ІСТОРІЇ» У статті аналізується поняття «кінець історії», яке активізує есхатологічну проблематику у її антропологічному аспекті, тим самим актуалізується проблема смислових запитувань. Зосереджується увага на постмодерністському відчутті вичерпаності самої історії, «проговореності» усіх смислів, ідей і цінностей, що призвело до асистемності, адогматичності, варіативності у всіх сферах науки, культури, мистецтва. Саме в
more » ... мистецтва. Саме в цьому аспекті історія постає позбавленою будь-якого смислу. Ключові слова: «кінець історії», постісторія, різома, дискурс, есхатологія, парадигма, метанарація. Марьяна ГАЛУЩАК ПОСТМОДЕРНАЯ ПАРАДИГМА «КОНЦА ИСТОРИИ» В статье анализируется понятие «конца истории», активизирующее эсхатологическую проблематику в ее антропологическом аспекте, тем самым актуализируется проблема смысловых вопрошаний. Внимание сосредотачивается на постмодерном ощущении опустошенности самой истории, «проговоренности» всех смыслов, идей и ценностей, что и привело к асистемности, адогматичности, вариативности во всех сферах науки, культуры, искусства. Именно в этом аспекте история выступает лишенной любого смысла. Ключевые слова: «конец истории», постистория, ризома, дискурс, эсхатология, парадигма, метанаррация. Постановка проблеми. У філософії ХХ -ХХІ ст. активно осмислюється питання «кінця історії», яке стає епіцентром фі-© Галущак Мар'яна, 2017 Постмодерна парадигма «кінця історії»
doi:10.24919/2522-4700.34.120331 fatcat:uspqelnjmjbdrg546ura4gqwqa