Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Αναστασία Ανδρέα Μπερμπερη
2015
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ειδικά στο πεδίο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Αρχικά, αναλύσαμε περιπτώσεις κατάχρησης από την επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας και στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να εξειδικεύσουμε την εφαρμογή του άρθρου 951 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επιπλέον, ασχοληθήκαμε με τους τρόπους προβολής της καταχρηστικότητας τόσο από τον οφειλέτη, όσο και από τον τρίτο.
doi:10.26262/heal.auth.ir.269928 fatcat:pydng5p3wng7lmk3g3puroak3i