ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Артур Канівець
2021 PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA   unpublished
Канівець Артур Юрійович здобувач вищої освіти аспірант 1-го року навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» УКРАЇНА Професійною підготовкою в Україні провадять у системі освіти неперервно в професійній освіті, яка містить в собі: -допрофесійну; -професійну; -багаторівневу підготовку, у ЗВО; -післядипломному навчанні, самоосвіті та підвищення перекваліфікації. Ця підготовка виокремлена, багатьма можливостями, у формуванні мобільних та компетентних
more » ... івців, які будуть зорієнтовані на навчальновиховний процес, опановуватимуть нові спеціальні, навчальні та професійноорієнтовані дисциплін, що вивчаються у ЗВО, упроваджуватиметься, проведення навчальної, виробничої, та інших видів робіт в закладах та установах соціальної сфери підчас самостійної, волонтерської та науководослідної роботи[1, с. 20]. У сучасних наукових дослідженнях, центральне місце посідає професійна підготовка особистості. На сьогодні ж ця проблема досліджується в плані оновленого соціального замовлення, яке вимагає, щоб фахівець був конкурентоздатним, психологічного готовим до активної професійної діяльності. Це питання має вирішувати підготовка майбутніх соціальних працівників, об'єднуючи в собі сучасні інноваційні підходи сучасного суспільства та накопичений досвід[2, c. 55]. В Україні ж не мають багатого досвіду в підготовці таких спеціалістів. Це пояснюється зокрема тим, що власне професійна підготовка фахівців соціальної сфери розпочиналася на Україні ще на початку 90-х років, а це зовсім малий термін для професійної підготовки і тому вона була пов'язана зі значними труднощами, що були зумовлені відсутністю практичного досвіду роботи в цій галузі і вагомих науково-теоретичних розробок з актуальних питань в підготовці фахівців для соціальної сфери. Професійна підготовка -це здобуття кваліфікації за відповідним напрямком. В умовах університету підготовка соціального працівника, насамперед визначається засвоєнням системи знань, сформованістю навичок та умінь які надалі забезпечать розуміння професійної діяльності, сукупність вимог, цінностей, характеристик тощо[3, c.299]. Відповідно до плину часу і збільшенням кількості населення, яке потребує соціального захисту зростають і вимоги до фахової підготовки соціальних працівників у сучасних закладах вищої освіти.
doi:10.36074/logos-11.06.2021.v1.50 fatcat:24bjqrnqyzb2rpsshnspwrtsdm