LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

GULSEN KIRAL, Yeşim KUBAR
2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Şiddetin; bilim dallarının içeriği, toplumların yapısı ve tarihsel gelişimlerine göre farklı bakış açıları ile incelenmesi nedeniyle net bir tanımı yapılamamaktadır. Genellikle; sertlik, kaba kuvvet kullanma, insanları sindirmek, korkutmak amacıyla uygulanan her tür tutum ve davranış şiddet olarak ifade edilmektedir. Genç bireyler, yaşamlarının önemli bir bölümünü okullarda geçirmektedir. Okullarda, şiddet olaylarının gözlemlenmesi öğrenme sürecine zarar vermekte, gençlerin gelişimlerini
more » ... llemekte ve saldırganlaşmalarına neden olmaktadır. Okullarda şiddet olgusu ülkemizin bir gerçeğidir ve en önemli stratejik görev eğitim sistemimize düşmektedir. Araştırmada amaç; Elazığ ili merkez ilçede öğrenim gören lise öğrencilerinin şiddet kavramını nasıl algıladıklarını belirlemek, öğrencilerin okulda şiddet davranışında bulunma, şiddete uğrama durumlarına etki eden faktörleri belirleyerek Millî Eğitim Bakanlığının şiddet olgusuna karşı yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çalışmada; öğrencilerin %79,5'nin şiddete maruz kaldığı, en çok fiziksel şiddete uğradıkları, şiddeti en çok sokaklarda, medyada gözlemledikleri, öğrenciyi şiddet eğiliminden alı koyan en önemli etmenin aldıkları ahlaki ve kültürel eğitim olduğu, şiddet olaylarının en önemli sebebinin ahlaki değerlerdeki bozulma olduğu, en çok erkeklerin şiddet davranışında bulunduğu, şiddete uğrayan öğrencilerin şiddet davranışında bulunma olasılıklarının, hiç şiddete uğramayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu, üzerinde silah, kesici alet taşıyan öğrencilerin taşımayan öğrencilere göre ve hata yaptığında ailesi tarafından azarlanan öğrencinin azarlanmayanlara göre okulda şiddet davranışında bulunma olasılığının yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. ABSTRACT Due to the content of the branches of science, the structure of the societies and their historical development, different perspectives and different variables the violence cannot be defined clearly. However, violence in general can be defined in the form of hardness, rigid behavior, brute force and is expressed as any attitude and behavior applied in order to intimate and scare people. Young individuals spend a significant part of their lives in schools for education. Observation of violence in schools harms the learning process, hinders the development of young people and causes them to become aggressive. Violence in schools is a fact of our country and the most important strategic task falls on our education system.The purpose of this research to find how high school students in the central district of Elazığ perceive the concept of violence and to determine the factors affecting violent behavior of students in school. This study contribute to increasing the effectiveness of the studies against violence carried out by the Ministry of National Education.Study shows, 79,5% of the students were subject to violence. They mostly subject to physical violence. Most of them observed the violence in streets and in the media. The most important factor that prevented the student from the tendency of violence is the moral and cultural education. And the most important reason for the violence is the deterioration in moral values. Most of the men have violent behaviors. Students who are exposed to violence are more likely to tend to violence than students who have never been exposed to violence. Students who carry a gun or a sharp object 1 Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi, ykubar@firat.edu.tr, 0000-0002-3439-9430 2 Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, gkiral@cu.edu.tr , 0000-0002-0541-0178
doi:10.35379/cusosbil.590497 fatcat:foovutmddzbjpofsakbte2fg5m