Ni(ii)/BINOL-catalyzed alkenylation of unactivated C(sp3)–H bonds

Yue-Jin Liu, Zhuo-Zhuo Zhang, Sheng-Yi Yan, Yan-Hua Liu, Bing-Feng Shi
2015 Chemical Communications  
The first nickel-catalyzed alkenylation of unactivated C(sp3)–H bonds with vinyl iodides is described.
doi:10.1039/c5cc02254a pmid:25857332 fatcat:sgkoybwn6nb4tk5wsefc52q22u